Møde nr. 28 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nyt punkt under siden sidst på rådsmøde landbrug og fiskeri

Mødedato: fredag den 15. marts 2019
Mødetidspunkt: kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Rådsmøde nr. 3683 (almindelige anliggender – Art. 50) den 19. marts 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3682 (almindelige anliggender) den 19. marts 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3681 (udenrigsanliggender) den 18. marts 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3680 (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019 Dagsordenspunkt 8 forelægges af ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af miljø- og fødevareministeren


L
5.

Drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 39 (om EU's udbudsregler vedr. virksomheder i skattely) (EL)


L
6.

Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for behandlingen af B 88 (om åbenhed i Rådet) (EL)


L
7.

Drøftelse af sekretariatsbistand til udvalgets arbejde med medierne


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-4 nævnte møder
2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

MFF 2021-2027

- Politisk drøftelse/ Status

KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0326, KOM (2018) 0327, KOM (2018) 0328, KOM (2018) 0323, KOM (2018) 0325, KOM (2018) 0322


4.

Det europæiske semester

- Præsentation/orientering

KOM (2019) 0150


5.

Forslag til forordning om oprettelse af instrument for førtiltrædelsesbistand 2021-2027 (IPA III)

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0465


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0392


2.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vin-produkter, om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


4.

Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng"

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0673


5.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det niende møde i partskonferencen under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer), for så vidt angår forslaget om ændring af bilag A og B og indgivelsen af et forslag på vegne af Den Europæiske Union om opførelse af methoxychlor i bilag A til Stockholmkonventionen.

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0052, KOM (2019) 0082


6.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages om ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0054


7.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union på det 14. møde i partskonferencen under Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, for så vidt angår visse ændringer af bilag II, VIII og IX til konventionen

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0011


8.

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

- Tidlig forelæggelse

KOM (2019) 0123


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


a.

Orientering om Storbritanniens forhold til regionale fiskeriorganisationer ved no deal brexit


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort og dagsordenspunkt 8 og 10 hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik