Bruxelles, 20.-21. oktober 2016

Det var det første EU-topmøde med deltagelse af den nye britiske premierminister, Theresa May, der gav stats- og regeringscheferne en orientering om Brexit-overvejelserne. 

Denne artikel dækker disse emner:

Stats- og regeringscheferne skal på topmødet drøfte følgende emner:

 • Bratislava-køreplanen
 • Migration
 • Forholdet til Rusland
 • Handel, herunder frihandelsaftalen med Canada (CETA).

Foruden Brexit-orienteringen fra den britiske premierminister vil den nederlandske premierminister Rutte briefe de øvrige stats- og regeringschefer om situationen i forbindelse med afvisningen af EU's associeringsaftale med Ukraine ved folkeafstemningen i april. 

Bratislava-køreplanen

På det særlige EU-topmøde i Bratislava for de 27 EU-lande (uden Storbritannien) den 16. september 2016 blev der udarbejdet en såkaldt Bratislava-køreplan. På topmødet drøftede stats- og regeringscheferne fremtiden efter Brexit og borgernes EU-skepsis og bekymringer. Vejen frem blev skitseret i køreplanen, som udstikker EU's prioriteter frem mod et særligt EU-topmøde i marts 2017 i Rom, hvor 60-året for undertegnelsen af Rom-traktaten skal markeres.

På EU-topmødet vil den slovakiske premierminister Fico, der i øjeblikket varetager det roterende EU-formandskab, præsentere stats- og regeringscheferne for en status på gennemførelsen af køreplanen.

Migration

Stats- og regeringscheferne vil gøre status over den seneste udvikling i EU's migrationspolitik. Der vil især være fokus på de såkaldte eksterne aspekter af den irregulære migration, hvor styrkelse af samarbejdet med de forskellige oprindelses- samt transitlande i form af migrationspartnerskaber vil blive drøftet. Tiltag til begrænsning af irregulære migranter via Itlaien og Grækenland vil blive drøftet samt yderligere fremskridt i gennemførelsen af tiltag under EU-Tyrkiet-aftalen fra marts 2016.

Rusland

Stats- og regeringscheferne vil have en strategisk diskussion af EU's forhold til Rusland samt Ruslands rolle i forhold til bl.a. Ukraine og Syrien. Sanktioner i relation til Ruslands ageren i Syrien vil eventuelt også blive drøftet.

Handel og CETA

Stats- og regeringscheferne skal også drøfte EU's handelspolitik og herunder specielt en opdatering af EU's forsvarsmekanismer i forbindelse med unfair handelspraksis. 

Endelig vil stats- og regeringscheferne også behandle den meget omdiskuterede frihandelsaftale med Canada (CETA). Det var fra EU's side meningen, at sagen skulle have været afklaret på et møde for EU's handelsministre i tirsdags, så aftalen formelt kunne underskrives med den canadiske premierminister Justin Trudeau på et særligt EU-Canada-topmøde den 27. oktober. 

Den plan gik dog i vasken, da den belgiske delstat Vallonien ikke kunne godkende aftalen. Da aftalen skal underskrives af samtlige EU-lande og efterfølgende godkendes nationalt, så forudsætter det, at samtlige nationale parlamenter støtter op om aftalen. Stats- og regeringscheferne kan derfor komme til at skulle drøfte mulige løsninger, der kan sikre fuld opbakning bag aftalen.

I. MIGRATION
  

1. Det Europæiske Råd gjorde status over den seneste udvikling vedrørende EU's samlede migrationspolitik og fremhævede vigtigheden af gennemførelse. Debatten fokuserede især på den ydre dimension.

Beskyttelse af de ydre grænser

2. Ikrafttrædelsen af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt den 6. oktober og de nationale bestræbelser er vigtige skridt til at styrke kontrollen af vores ydre grænser og vende "tilbage til Schengen" ved at tilpasse den midlertidige kontrol ved de indre grænser med henblik på at afspejle de aktuelle behov. Medlemsstaterne sender nu personale og udstyr til den europæiske grænse- og kystvagt for at nå op på fuld kapacitet til hurtig udrykning og tilbagesendelser inden årets udgang.

3. Det Europæiske Råd opfordrer til hurtig vedtagelse af den reviderede Schengengrænsekodeks, der styrker den systematiske kontrol af alle rejsende, der passerer EU's ydre grænser, og opfordrer Rådet til at fastlægge sin holdning til et ind- og udrejsesystem inden udgangen af 2016. Det ser frem til det kommende forslag fra Kommissionen om oprettelse af et europæisk system for rejseoplysninger og rejsetilladelser, som skal gøre det muligt at foretage forudgående sikkerhedskontrol af rejsende, der er fritaget for visumpligt, og om nødvendigt nægte dem indrejse.

Håndtering af migrationsstrømme

a) Forebyggelse af ulovlig migration langs den centrale Middelhavsrute

4. Der skal gøres en større indsats for at dæmme op for strømmene af irregulære migranter, særlig fra Afrika, og for at øge tilbagesendelsesraterne. Det Europæiske Råd, som anerkender det væsentlige bidrag, herunder af økonomisk art, i de senere år fra medlemsstaterne i frontlinjen,

 • minder om vigtigheden af fortsat at arbejde hen imod gennemførelse af en partnerskabsramme for samarbejde med de enkelte oprindelses- eller transitlande, indledningsvis med fokus på Afrika. Formålet hermed er at tilstræbe specifikke og målbare resultater med hensyn til at forebygge ulovlig migration og tilbagesende irregulære migranter samt at skabe og gøre brug af den nødvendige løftestangseffekt ved at anvende alle EU's relevante politikker, instrumenter og værktøjer, herunder udvikling og handel

 • minder om behovet for at håndtere de grundlæggende årsager til migration i regionen, herunder ved at støtte fordrevne personer i regionen, og dermed bidrage til at forebygge ulovlig migration, og fremhæver bidraget fra Vallettahandlingsplanen og den foreslåede eksterne investeringsplan i denne sammenhæng. Det hilser New York-erklæringen om flygtninge og migranter velkommen og opfordrer alle globale aktører til at leve op til deres ansvar i denne henseende

 • noterer sig Kommissionens første fremskridtsrapport om rammen for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration

 • opfordrer den højtstående repræsentant, herunder i hendes egenskab af næstformand for Kommissionen, til på Det Europæiske Råds møde i december at orientere om fremskridtene med de fem udvalgte afrikanske lande og de første resultater, der er opnået for så vidt angår ankomster og tilbagesendelser. Det vil udstikke retningslinjer for det videre arbejde med pagter og overveje at udvide tilgangen til andre lande

 • opfordrer alle aktører til at fortsætte det tætte samarbejde om pagterne med henblik på at intensivere den operationelle gennemførelse og medlemsstaterne til at styrke de nationale administrative processer for tilbagesendelser.

b) Fastholdelse og skærpelse af kontrollen med den østlige Middelhavsrute

5. En varig stabilisering af situationen vedrørende den østlige Middelhavsrute kræver yderligere gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet og fortsat støtte til landene langs Vestbalkanruten. Det Europæiske Råd opfordrer

 • til yderligere bestræbelser på at fremskynde tilbagesendelser fra de græske øer til Tyrkiet i overensstemmelse med erklæringen fra EU og Tyrkiet, særlig ved at forbedre asylprocedurernes effektivitet og hastighed

 • til hurtig udpegelse af faste koordinatorer i de græske hotspots

 • medlemsstaterne til fuldt ud at efterkomme de anmodninger om ressourcer, som de relevante EU-agenturer har identificeret som nødvendige for at kunne bistå Grækenland

 • til yderligere fremskridt med hensyn til samtlige tilsagn over for alle medlemsstaterne i erklæringen fra EU og Tyrkiet, herunder for så vidt angår visumliberalisering. Medlovgiverne opfordres til at nå til enighed i de kommende uger om revisionen af mekanismen til suspension af visumfritagelse.

6. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på fremskridtene med udvikling af pagter med Libanon og Jordan for at øge støtten til flygtninge og værtssamfund i begge lande og undertegnelsen den 2. oktober af EU's og Afghanistans fælles vej frem i migrationsspørgsmål, som har til formål at tackle udfordringerne i forbindelse med irregulær migration og forbedre det praktiske samarbejde om tilbagesendelser, tilbagetagelser og reintegration.

c) Fortsat opmærksomhed på andre ruter

7. EU vil fortsætte samarbejdet med andre lande og nøje overvåge strømmene langs andre migrationsruter, herunder den vestlige Middelhavsrute, for hurtigt at kunne reagere på udviklinger.

Behandling af andre elementer i den samlede strategi

8. Det Europæiske Råd opfordrer

EASO til at sikre, at asylindsatspuljen bliver operationel hurtigst muligt for til enhver tid og i tilstrækkeligt antal at støtte medlemsstaterne i frontlinjen. Med henblik herpå vil medlemsstaterne hurtigst muligt give meddelelse om de nødvendige eksperter til EASO, og EASO vil supplere medlemsstaternes indsats ved at sørge for den nødvendige uddannelse og ved efter behov at indgå kontrakter om yderligere eksperter eller tjenester med støtte fra Kommissionen

medlemsstaterne til yderligere at intensivere deres bestræbelser på at fremskynde omfordeling, navnlig for så vidt angår uledsagede mindreårige, og de eksisterende genbosætningsordninger 1)

Rådet til inden årets udgang at blive enigt om sin holdning til den eksterne investeringsplan, der skal styrke investeringer og jobskabelse i partnerlande, med henblik på hurtigt at opnå enighed med Europa-Parlamentet i første halvår 2017.

9. Det Europæiske Råd opfordrer også til, at der fortsat arbejdes på reformen af det fælles europæiske asylsystem, herunder spørgsmålet om, hvordan principperne om ansvar og solidaritet skal anvendes i fremtiden. Det Europæiske Råd vender tilbage til sagen i december.

II. HANDEL

10. EU har forpligtet sig til en solid handelspolitik, der høster de fordele, som åbne markeder skaber for vækst og jobskabelse, samtidig med at der tages hensyn til borgernes bekymringer. Millionvis af job i EU afhænger af handel, som er og vil vedblive med at være en stærk drivkraft for vækst. Handel giver også forbrugerne flere valgmuligheder og skaber bedre muligheder for europæiske virksomheder, herunder SMV'er. Det Europæiske Råd bekræfter på ny EU's engagement i et åbent og regelbaseret multilateralt handelssystem.

11. EU's handelsmæssige interesser omfatter fuldt forsvar og fremme af sociale standarder, miljøstandarder og forbrugerstandarder, som er centrale for den europæiske levevis, og af regeringers ret til at regulere. Som verdens største handelsblok og en førende fortaler for globale standarder vil EU vedblive med at reagere på borgernes bekymringer og med at bistå medlemsstaterne med at håndtere de ændringer, som en globaliseret verden i hastig udvikling fører med sig.

12. I denne sammenhæng mener Det Europæiske Råd, at urimelig handelspraksis skal håndteres effektivt og håndfast. For at beskytte europæiske job, sikre fair konkurrence på åbne markeder og bevare frihandel er det af afgørende betydning, at EU's defensive handelsinstrumenter er effektive i forhold til de globale udfordringer. Dette kræver en hurtig og afbalanceret aftale om Rådets holdning om den omfattende modernisering af alle defensive handelsinstrumenter inden udgangen af 2016. Passende bestemmelser bør tackle situationer, hvor markedsbetingelser ikke er dominerende. I denne sammenhæng noterer Det Europæiske Råd sig Kommissionens meddelelse "Henimod en solid handelspolitik for EU for at skabe vækst og beskæftigelse" af 18. oktober 2016.

13. Det Europæiske Råd vurderede status for de igangværende forhandlinger om frihandelsaftaler med vigtige partnere. Det understregede betydningen af en hurtig afgørelse om at undertegne og midlertidigt anvende den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada og tilskyndede til fortsatte forhandlinger med henblik på at opnå en løsning på de udestående spørgsmål så hurtigt som muligt.

14. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til aktivt at fortsætte forhandlingerne om en frihandelsaftale med Japan med henblik på at opnå politisk enighed inden årets udgang. Det opfordrer også Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne med myndighederne i USA for at kunne forelægge en ambitiøs, afbalanceret og omfattende frihandelsaftale.

15. Det Europæiske Råd understreger betydningen af at intensivere de igangværende forhandlinger med andre handelspartnere, herunder MERCOSUR, som ønsker en gensidigt fordelagtig markedsåbning.

III. ANDRE GLOBALE OG ØKONOMISKE ANLIGGENDER

16. Det Europæiske Råd glæder sig over Unionens ratifikation af Parisaftalen om klimaændringer, som betød, at aftalen kunne træde i kraft. Det vil løbende overvåge energiunionen, herunder alle elementerne i klima- og energirammen for 2030. Det Europæiske Råd, som minder om sine tidligere konklusioner og den enighed, der blev opnået i Rådet den 30. september 2016, vil fortsætte med at udstikke strategiske retningslinjer for lovgivningsforslagene i tilknytning hertil.

17. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sine tidligere konklusioner, hvori det opfordrede til, at de forskellige strategier for det indre marked (det digitale indre marked, kapitalmarkedsunionen, energiunionen og dagsordenen for det indre marked) færdiggøres og gennemføres senest i 2018. I denne sammenhæng bør arbejdet med Kommissionens nylige forslag omgående indledes, herunder vedrørende reformen af EU's telekommunikations- og ophavsretsregler og anvendelsen af 700 MHz-båndet til mobiltjenester, og om fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, navnlig ved hurtigt at nå til enighed med Europa-Parlamentet om prospektregler for at forbedre virksomheders adgang til finansiering og om securitisering.

18. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet til at vedtage sin forhandlingsposition til Kommissionens nye EFSI-forslag på samlingen den 6. december under hensyntagen til den uafhængige eksterne evaluering, som forelægges i november.

19. Det Europæiske Råd gentager betydningen af senest i december at opnå konkrete resultater vedrørende EU-støtte til medlemsstater med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og vedrørende styrkelse af EU's ungdomsprogrammer.

IV. EKSTERNE FORBINDELSER

20. Det Europæiske Råd fordømmer på det kraftigste angrebene fra det syriske regime og dets allierede, navnlig Rusland, på civile i Aleppo. Det opfordrer dem til at bringe grusomhederne til ophør og tage hurtige skridt til at sikre uhindret humanitær adgang til Aleppo og andre dele af landet. Det Europæiske Råd opfordrer til øjeblikkeligt at indstille fjendtlighederne og genoptage en troværdig politisk proces i FN-regi. De ansvarlige for brud på den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen skal drages til ansvar. EU overvejer alle tilgængelige muligheder, hvis de nuværende grusomheder fortsætter. Alt bør gøres for at forlænge våbenhvilen, få humanitær bistand frem til civilbefolkningen og skabe betingelserne for at indlede forhandlinger om en politisk overgang i Syrien.

21. Det Europæiske Råd opfordrer den højtstående repræsentant til sammen med Kommissionen fortsat at videreføre EU's humanitære initiativ og medicinske evakueringer i samarbejde med FN og inddrage vigtige aktører i regionen i forbindelse med en politisk overgang og forberedelser til forsoning og genopbygning efter konflikten.

22. Det Europæiske Råd havde en strategisk orienterende debat om forbindelserne med Rusland.

_______________________________

1) Dette er med forbehold af Ungarns og Slovakiets stilling i den retssag, der er indledt vedrørende Rådets afgørelse (EU) 2015/1601, og af Polens stilling, idet Polen er interveneret til støtte for sagsøgerne.


Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik