Møde nr. 32 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødedag og tidspunkt

Mødedato: torsdag den 12. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 9.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3323 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 19.-20. juni 2014

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 3, 4 og 6 Sundhedsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8, 9 og 10 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold forelægger dagsordenspunkterne 1, 2, 5 og 7


FO
2.

Rådsmøde nr. 3322 (landbrug og fiskeri) den 16.-17. juni 2014

Forelæggelse ved fødevareministeren


L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-2 nævnte møder
2.

Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber

- Fremskridtsrapport

KOM (2012) 0614


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reetablering af EURES

- Fremskridtsrapport

KOM (2014) 0006


4.

Europæisk Semester 2014: Bidrag til Det Europæisk Råd

- Politisk drøftelse


a.

Udkast til Rådets landespecifikke henstillinger til hver medlemsstat pba. de Nationale Reformprogrammer 2014, inklusive Makroøkonomisk ubalanceprocedure

- Vedtagelse (art. 148 TFEU)


b.

Eksamination af de Nationale Reformprogrammer (2014) og implementeringen af de landespecifikke henstillinger for 2013

- Godkendelse af udtalelse fra Beskæftigelseskomitéen


c.

Prioriteter for 2014 pakken med rådshenstillinger

- Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse


d.

Employment Performance Monitor og benchmarks

- Vedtagelse


e.

Resultattavlen for indikatorer på social- og beskæftigelsesområdet

- Vedtagelse af fælles udtalelse fra Beskæftigelseskomitéen og Komitéen for Social Beskyttelse


f.

Arbejdsmarkedsrapport

- Vedtagelse af Beskæftigelseskomitéens rapport


g.

Implementering af ungegarantien

- Vedtagelse af Beskæftigelseskomitéens rapport


5.

Rådskonklusioner om Kvinder og Økonomi

- Vedtagelse


6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

- Vedtagelse/orienterende debat

KOM (2014) 0221


7.

Den sociale dimension af EU/ØMU

- Drøftelse af følgende rapporter på vegne af Komitéen for Social Beskyttelse

KOM (2013) 0690


b.

Ex ante koordination af større socialpolitiske reformer


d.

Nøglebudskaber vedrørende passende langtidspleje i et aldrende Europa


8.

Forslag til forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt forslag til forordning om medicinsk udstyr til in vitro diagnostik

- Fremskridtsrapport - Politisk drøftelse

KOM (2012) 0542, KOM (2012) 0541


9.

Rådskonklusioner om den økonomiske krise og sundhedsvæsenet

- Vedtagelse


10.

Rådskonklusioner om ernæring og fysisk aktivitet

- Vedtagelse


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


a.

EU-Domstolens afgørelse i sag C-118/13, Bollacke


Dagsordenspunkterne 3,4 og 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 1,2,5 og 7 hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dagsordenspunkterne 8-10 hører under Sundhedsministeriet.
FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer

- Tidlig forelæggelse

KOM (2013) 0894


2.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om et fakultativt kvalitetsudtryk "produkt fra ø-landbrug"

- Rådskonklusioner

KOM (2013) 0888


3.

(Evt.) Henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger med tredjelande om indgåelse af aftaler om handel med økologiske produkter

- Vedtagelse

KOM (2014) 0178


4.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om markedsudviklingen på mælke- og mejerimarkedet og om anvendelse af mælkepakkens bestemmelser

- Præsentation


5.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af bestemmelser om producentorganisationer, driftsfonde og driftsprogrammer i sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen

- Rådskonklusioner

KOM (2014) 0112


7.

(Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer samt mælk i uddannelsesinstitutioner, og forslag til ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 om fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

- Fremskridtsrapport

KOM (2014) 0032, KOM (2014) 0031


9.

(Evt.) Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for så vidt angår lodde

- Politisk enighed/vedtagelse


10.

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2014) 0135


11.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

- Status

KOM (2013) 0889


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik