Møde nr. 20 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk dagsordenspunkt 6 er udgået

Mødedato: fredag den 27. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 8.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3374 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 9. marts 2015

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1.a, 1.b, 3 og 4 samt dagsordenspunkt 5 (fælles med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold) Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold forelægger dagsordenspunkterne 1.c og 2 samt dagsordenspunkt 5 (fælles med beskæftigelsesministeren)


FO
2.

Rådsmøde nr. 3376 (retlige og indre anliggender) den 12.-13. marts 2015

Forelæggelse ved justitsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3371 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 3. marts 2015

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3372 (transport, telekommunikation og energi – energi) den 5. marts 2015

Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministeren


FO
5.

Rådsmøde nr. 3373 (miljø - klimadelen) den 6. marts 2015

Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministeren


UDG
6.

Rådsmøde nr. 3377 (transport, telekommunikation og energi – transport) den 13. marts 2015

Forelæggelse ved transportministeren


7.

Rådsmøde nr. 3373 (miljø) den 6. marts 2015

Forelæggelse ved miljøministeren


L
8.

Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 52 (implementering af EU-retsakter).

B 52


L
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-7 nævnte møder
1.

Europæisk Semester 2015: Bidrag til Det Europæisk Råd 19.-20. marts 2015

- Politisk drøftelse


a.

Prioriteter for handling inden for beskæftigelses- og socialpolitikker: politisk guidance i 2015


II.

Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport

- Vedtagelse

KOM (2014) 0906


b.

(Evt.) Forslag til rådsbeslutning om beskæftigelsesretningslinjerne

- Præsentation ved Kommissionen


c.

SPC rapport om den sociale situation i EU

- Vedtagelse af nøglebudskaber


2.

Sociale beskyttelsessystemer i EU: Finansielle arrangementer og effektiviteten ved allokering af ressourcer

- Vedtagelse af nøglebudskaber


3.

Rådskonklusioner om inklusive arbejdsmarkeder

- Vedtagelse


4.

Rådskonklusioner om strategisk ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020

- Vedtagelse

KOM (2014) 0032


5.

Forslag til rådsbeslutning om etablering af Beskæftigelseskomitéen og ophævelse af beslutning 2000/98/EC Forslag til rådsbeslutning om etablering af Komitéen for Social Beskyttelse og ophævelse af beslutning 2014/689/EC

- Generel indstilling


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 5 er fælles ressort for Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold/MBLIS Dagsordenspunkt 3 og 4 er Beskæftigelsesministeriets ressort Dagsordenspunkt 2 er MBLIS ressort
2.

Terrorbekæmpelse Udenlandske krigere og hjemvendte: Implementering af nye tiltag

– Præsentation og/eller orienterende debat


6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer*

– Generel indstilling

KOM (2013) 0824


7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)*

– Generel indstilling

KOM (2013) 0535


FO
8.

Forslag til forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

– Delvis generel indstilling

KOM (2013) 0228


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Alle dagsordenspunkter hører under Justitsministeriets ressort.
1.

Oparbejdelse af stærke og bæredygtige sammenhænge mellem tiltag, som støtter innovation og tiltag, som styrker Europas vækstpotentiale inden for det europæiske forskningsrum Meddelelse fra Kommissionen om den årlige -vækstundersøgelse 2015

- Præsentation ved Kommissionen - Politisk drøftelse

KOM (2014) 0902


2.

Udfoldelse af Europas digitale potentiale: hurtigere og mere innovation gennem åben, netværksbaseret og dataintensiv forskning Meddelelse fra Kommissionen: Hen imod en blomstrende datadreven økonomi

- Politisk drøftelse

KOM (2014) 0442


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort
1.

Energiinfrastruktur: Udvikling og prioriteter

- Præsentation fra Kommissionen - Politisk drøftelse

KOM (2015) 0082


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort
1.

Vejen mod UNFCCC-partskonferencen i Paris

- Udveksling af synspunkter - Vedtagelse af partsindlæg om EU’s bidrag

KOM (2015) 0081


FO
2.

Energiunionen

- Præsentation fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter

KOM (2014) 0330, KOM (2015) 0080


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort
1.

Bidrag til EU’s konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse gennem udvikling af transportpolitik

- Politisk drøftelse


2.

Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

- Politisk drøftelse

KOM (2013) 0029


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Transportministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik