Møde nr. 32 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: tirsdag den 12. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3388 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – kultur- og sportsdelen) den 18.-19. maj 2015

Kulturministeren forlægger dagsordenspunkterne 6-10


2.

Rådsmøde nr. 3389 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 18. maj 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3390 (almindelige anliggender) den 19. maj 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3388 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – uddannelses- og ungdomsdelen) den 18.-19. maj 2015

Undervisningsministeren forlægger dagsordenspunkterne 1-5


Tidligst kl. 11.40:


FO
5.

Rådsmøde nr. 3392 (konkurrenceevne - miljødelen) den 28.-29. maj 2015

Forelæggelse ved transportministeren


L
6.

Drøftelse af forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2015


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-5 nævnte møder
1.

”ET2020”-midtvejsevaluering og forberedelse af Den Fælles Rapport 2015

- Politisk debat


2.

Dagtilbuds og grundskolens rolle i at fostre kreativitet, innovation og digital kompetence

- Rådskonklusioner


3.

Styrkelse af det tværsektorielle politiske samarbejde for effektivt at adressere unges socioøkonomiske udfordringer

- Rådskonklusioner


4.

Styrkelse af unges frivillige arbejde for at sikre sammenhængskraften i samfundet

- Rådskonklusioner


5.

”Empowering” af unge menneskers politiske deltagelse i Europas demokratiske liv

- Politisk debat


6.

Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion

- Rådskonklusioner


7.

Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien

- Vedtagelse

KOM (2015) 0166


a.

En strategi for et digitalt indre marked for Europa

- Præsentation


b.

Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation

- Politisk drøftelse


9.

Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge

- Rådskonklusioner


10.

Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer – samarbejdsmodeller med sportssektoren

- Politisk drøftelse


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6-10 hører under Kulturministeriets ressort.
1.

Militære CSDP operationer

– Politisk drøftelse


2.

Strategisk analyse af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer

- Politisk drøftelse


3.

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, CSDP (forberedelse af Det Europæiske Råd 25.-26. juni 2015)

- Politisk drøftelse/rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Forsvarsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2 og 3 er fælles ressort mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Dagsordenspunkt 4 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 er fælles ressort mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 25.-26. juni 2015 (kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 er Udenrigsministeriet ressort. Dagsordenspunkt 2 er fælles ressort mellem Udenrigsministeriet og Justitsministeriet. Dagsordenspunkt 3 er Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort
FO
1.

(Evt.) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner

– Generel indstilling

KOM (2014) 0581


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunktet henhører under Miljøministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik