Møde nr. 40 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk nye punkter. Fejl rettet vedr. pkt. 3 på rådsmøde almindelige anliggender - punktet er lukket og er IKKE til FO

Mødedato: fredag den 19. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 07.30
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Ekstraordinært rådsmøde nr. 3542 (almindelige anliggender) (art. 50) den 22. maj 2017 Forelæggelse ved kulturministeren Punkt 3 er lukket


2.

Rådmøde nr. 3541 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – kultur- og sportsdelen) den 23. maj 2017 Forelæggelse ved kulturministeren


Mødet genoptages fredag den 19. maj 2017 kl. 09.45 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden:


FO
3.

Rådsmøde nr. 3543 (økonomi og finans) den 23. maj 2017 Forelæggelse ved finansministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3544 (konkurrenceevne) den 29.-30. maj 2017 Erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 2-8 Uddannelses- og forskningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 9-11


5.

Rådmøde nr. 3541 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – uddannelses- og ungdomsdelen) den 22. maj 2017 Undervisningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7


L
6.

Afrapportering fra Brexit-følgegruppes rejse til London og Edinburgh den 23.-25. april 2017 og godkendelse af rejserapport


L
7.

Drøftelse om mulige temaer for MEP-møder i 2. del af 2017


L
8.

Drøftelse om brevudkast vedr. beretning


L
9.

Politisk drøftelse og eventuel afgivelse af betænkning over:


a.

B 74 (om tiltrædelse af økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada), regeringen


b.

B 88 (om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af CETA), EL og ALT


c.

B 138 (om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab), DF


d.

B 107 (om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk), EL


L
10.

Fastlæggelse af rejsedatoer i 2. del af 2017 og 1. del af 2018


L
11.

Procedure for lukkede punkter på EUU-møder i relation til landepositioner


L
12.

Drøftelse om håndtering af EU-Marokko samråd


L
13.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-5 nævnte møder
2.
L
3.

Udkast til Kommissionens forhandlingsmandat for art. 50-forhandlingerne om UK’s udtræden af EU

- Vedtagelse

KOM (2017) 0218


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort
Ungdom


1.

Rådskonklusioner om ungdomsarbejdets rolle i at støtte unges udvikling af grundlæggende livsfærdigheder, der letter deres vellykkede overgang til voksenlivet, et aktivt medborgerskab og arbejdslivet

- Vedtagelse


2.

Rådskonklusioner om strategiske perspektiver for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet efter 2018

- Vedtagelse


3.

Rådsresolution om den strukturerede dialog og den fremtidige udvikling af dialogen med unge i konteksten af politik for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

- Vedtagelse


4.

"At bygge EU's fremtid – at lytte til og støtte unge"

- Politisk drøftelse


Uddannelse


5.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0625


6.

Rådshenstilling om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring

- Vedtagelse

KOM (2016) 0383


7.

At give de studerende en stemme: hvordan man forbedrer og moderniserer vores systemer, så de kan give uddannelse af høj kvalitet til alle

- Politisk drøftelse


Kultur og sport


9.

Rådskonklusioner om en EU-strategisk tilgang til internationale kulturelle relationer

- Vedtagelse

JOIN (2016) 0029


10.

Konklusioner fra Rådet og fra regeringsrepræsentanterne forsamlet i Rådet om sport som en platform for social inklusion gennem frivillighed

- Vedtagelse


11.

Resolution fra Rådet og fra regeringsrepræsentanterne forsamlet i Rådet om EU-arbejdsplanen for sport (1. juli 2017-30. juni 2020)

- Vedtagelse


12.

Sportsmediers rolle i fremme af social inklusion

- Politisk drøftelse


13.

Eventuelt


14.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Undervisningsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 8-12 hører under Kulturministeriets ressort
5.

Opfølgning på IMF- og G20-møder i Washington 21.-22. april 2017

- Præsentation


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagordenspunkt 1 og 2 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Finansministeriets, Erhvervsministeriets og Skatteministeriets og ressort. Dagsordenspunkt 4 og 5 hører under Finansministeriets ressort
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (forordning om typegodkendelser og markedsovervågning)

- Generel indstilling. Punktet er forelagt Folketingets Europaudvalg den 21. april 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren

KOM (2016) 0031


FO
3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, der fastlægger en procedure for indrapportering af krav og tilladelsesordninger relateret til tjenesteydelser, og ændrer direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) 1024/2012 om administrativt samarbejde gennem informationssystemet for det indre marked (notifikationsprocedure)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0821


4.
6.

Industripolitik i Europa

- Udveksling af synspunkter/Vedtagelse af rådskonklusioner


7.

Fitness Check af EU’s forbrugerlovgivning

- Præsentation ved Kommissionen/Udveksling af synspunkter


8.

Virksomhedsoverdragelse

- Resultat af konference på Malta den 17. marts 2017


Rum


9.

Rumstrategi for Europa

KOM (2016) 0705


a.

Implementering af rumstrategien for Europa

- Udveksling af synspunkter


b.

Udkast til rådskonklusioner om en rumstrategi for Europa

- Vedtagelse


Forskning


10.

Udkast til rådskonklusioner om strømligning af monitorering og afrapportering inden for forskning og innovation

- Vedtagelse


11.

Effekter af investeringer I forskning og innovation

- Udveksling af synspunkter


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-8 hører under Erhvervsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 9-11 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik