Møde nr. 22 i Europaudvalget

4. Udgave

Samlenotat på alm. anl. art. 50 og kommenteret dagsorden påført

Mødedato: fredag den 16. marts 2018
Mødetidspunkt: kl. 08.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3607 (landbrug og fiskeri – landbrugsdelen) den 19. marts 2018 Dagsordenspunkt 4- 5 forelægges af miljø- og fødevareministeren


Mødet genoptages kl. 10.00 med følgende dagsorden:


L
2.

Rådsmøde nr. 3610 (almindelige anliggender – art. 50) den 20. marts 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3609 (almindelige anliggender) den 20. marts 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3608 (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
5.

Forslag til rådsbeslutning, der bemyndiger EU-Kommissionen til at åbne forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0763, Forelæggelse ved ministeren for udviklingssamarbejde


FO
6.

Rådsmøde nr. 3607 (landbrug og fiskeri – fiskeridelen) den 19. marts 2018 Dagsordenspunkt 1 - 3 forelægges af ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde


FO
7.

Reform af ITER

- Tidlig forelæggelse

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren


L
8.

Behandling af udtalelse fra Miljø- og fødevareudvalget om forslag til revision af direktivet om kvaliteten af drikkevand

KOM (2017) 0753


L
9.

Henvendelse fra Eva Kjer Hansen om deltagelse i eksternt møde.


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 – 4 og 6 nævnte møder
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i det vestlige Middelhav

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0115


2.

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2018/120 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. marts 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0119


FO
3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. marts 2018, men ventes vedtaget snarligt

KOM (2016) 0134


4.

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremtiden for fødevarer og landbrug

- Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2017) 0713


5.

Forslag til rådskonklusioner om EU og medlemsstaternes deltagelse i det 13. møde i FN’s skovforum (UNFF13) i New York den 7.-11. maj 2018

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. marts 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
2.

Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd

- Status


3.

Det Europæiske Semester

- Præsentation

KOM (2018) 0120


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik