Møde nr. 30 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nyt punkt 8

Mødedato: fredag den 18. maj 2018
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3619 (økonomi og finans) den 25. maj 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, ”EU’s Agentur for Cybersikkerhed”, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi (”forordningen om cybersikkerhed”) Forelæggelse ved forsvarsministeren

- Tidlig forelæggelse/generel indstilling

KOM (2017) 0477


3.

Rådsmøde nr. 3618 (udenrigsanliggender - udvikling) den 22. maj 2018 Forelæggelse ved udviklingsministeren
6.

Rådsmøde nr. 3617 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 22.- 23. maj 2018 Undervisningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7


7.

Rådsmøde nr. 3617 (uddannelses, ungdom, kultur og sport) den 22.- 23. maj 2018) Kulturministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-11


L
8.

Drøftelse af afvikling af MEP-mødet 25. maj 2018


L
9.

Drøftelse af Beskæftigelsesudvalgets udtalelse vedr. forslaget om en europæiske arbejdsmarkedsmyndighed

KOM (2018) 0131


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1, 3, 6 og 7 nævnte møder.
1.

Forslag om styrket administrativt momssamarbejde

- Generel indstilling

KOM (2017) 0567


4.

Bankpakken – revision af EU’s kapitalkravsregler (CRR/CRD IV)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854


5.

Ændring af direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD) og forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (SRMR)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0852


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2 og 3 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 og 5 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6, 7 og 8 hører under Finansministeriets ressort.
1.

EU’s Trust Fund for Afrika

- Orientering/politisk drøftelse

KOM (2016) 0385


2.

Forslag til rådsbeslutning, der bemyndiger EU-Kommissionen til at åbne forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0763


3.

Kommissionens forslag til MFF: EU’s eksterne finansielle instrumenter

- Orientering

KOM (2018) 0321


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
Uddannelse


1.

Rådshenstilling om nøglekompetencer for livslang læring

- Vedtagelse

KOM (2018) 0024


2.

Rådshenstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen

- Vedtagelse

KOM (2018) 0023


3.

Rådskonklusioner om at arbejde hen mod en vision for et europæisk uddannelsesområde

- Vedtagelse

KOM (2017) 0673


4.

Universiteters potentiale til at skabe regional vækst samt fremme af entreprenørskab og innovation

- Politisk drøftelse


Ungdom


5.

Rådskonklusioner om unges rolle i opbygningen af et sikkert, sammenhængende og harmonisk samfund i Europa

- Vedtagelse


6.

Rådskonklusioner om unges rolle i processen med at imødegå de demografiske udfordringer inden for EU

- Vedtagelse


7.

Fremtidige prioriteter for EU’s ungdomspolitik

- Politisk drøftelse


Kultur og sport


8.

Rådskonklusioner om behovet for at sætte fokus på kulturarven på tværs af politikker i EU

- Vedtagelse

KOM (2017) 0673


9.

Vejen frem: En langsigtet vision for kulturens bidrag til EU efter 2020

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0673


10.

Konklusioner fra Rådet og fra regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet om fremme af EU’s fælles værdier gennem sport

- Vedtagelse


11.

Kommercialisering af elitesport og den europæiske idrætsmodels bæredygtighed

- Politisk drøftelse


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8-11 hører under Kulturministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik