Møde nr. 1 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 05. oktober 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3641 (retlige og indre anliggender) den 11.-12. oktober 2018 Dagsordenspunkt 1-6 forelægges af justitsministeren Dagsordenspunkt 7-11 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3640 (miljø) den 9. oktober 2018 Dagsordenspunkt 1-3 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren Dagsordenspunkt 4-6 forelægges af miljø- og fødevareministeren


3.

Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 15.-16. oktober Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder
FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

- Generel indstilling

KOM (2016) 0723


a.

Forslag til forordning om et europæisk påbud om udlevering og sikring af elektronisk bevismateriale*

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0225


b.

Forslag til direktiv om udpegning af juridiske repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0226


3.

Grundlæggende rettigheder:

- Vedtagelse

KOM (2018) 0396


a.

Udveksling af synspunkter med direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)


b.

Rådskonklusioner om anvendelsen af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder i 2017


4.

Sikring af frie og retfærdige valg, herunder mod misbrug af persondata og cyberangreb

- Orientering fra formandskabet

KOM (2018) 0637


5.

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)**

- Status


6.

Gensidig anerkendelse på det strafferetlige område – styrkelse af gensidig tillid

- Udveksling af synspunkter


7.

Kommissionens forslag under den flerårige finansielle ramme:


a.

Forordning om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden (AMF)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0471


b.

Forordning om oprettelse af Grænseforvaltnings- og Visuminstrumentet som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (BMVI)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0473


c.

Forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0472


8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets (fælles aktion) nr. 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/1624

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0631


9.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0634


10.

Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272, KOM (2016) 0466, KOM (2016) 0468, KOM (2016) 0465, KOM (2016) 0467


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


** Forordningen har hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forordningen ikke er bindende for eller finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Dagsordenspunkterne 1-6 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 7-11 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.
FO
1.

Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye person- og varebilers CO2-udledning

- Generel indstilling

KOM (2017) 0676


2.

Forberedelse af FN’s klimakonference COP24 den 2.-14. december 2018

- Vedtagelse af rådskonklusioner


3.

Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye tunge køretøjers CO2-udledning

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0284


4.

Biodiversitetskonventionens 14. partskonference (COP14), Cartagena-protokollens 9. partsmøde (COP MOP9) og Nagoya-protokollens 3. partsmøde (COP-MOP3)

- Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2017) 0753


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 9. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0144


6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

- Tidlig orientering/ Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 9. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0381


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-6 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
1.

Kommissionens forslag til ny forordning om fastlæggelse af regler for støtte til planer for den fælles landbrugspolitik (strategiske planer for landbrugspolitikken)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0392


2.

Kommissionens forslag til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


3.

Kommissionens forslag til en ændring af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for perioden 2021-2027

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


4.
5.

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for så vidt angår den kvantitative begrænsning for opkøb af skummetmælkspulver

- Forslaget forventes vedtaget på et kommende rådsmøde

KOM (2018) 0533


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik