Møde nr. 13 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: fredag den 30. november 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3659 (økonomi og finans) den 4. december 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender - justits- og socialdelen) den 6.-7. december 2018 Dagsordenspunkt 1-12 forelægges af justitsministeren Dagsordenspunkt 20 forelægges af børne- og socialministeren


3.

Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – socialdelen) den 6. december 2018 Dagsordenspunkt 6 forelægges af børne- og socialministeren


4.

Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 7. december 2018 Forelæggelse ved sundhedsministeren


FO/L
5.

Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelsesdelen) den 6. december 2018 Punkt 8 er lukket Dagsordenspunkterne 1-5 og 8 forelægges af beskæftigelsesministeren


FO
6.

Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender - indenrigsdelen) den 6.-7. december 2018 Dagsordenspunkt 13-17 og 21 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren


FO
7.

Rådsmøde nr. 3658 (transport, telekommunikation, og energi - transport og telekommunikation) den 3.-4. december 2018 Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af transport-, bygnings- og boligministeren Dagsordenspunkt 8-13 forelægges af erhvervsministeren


L
8.

Vedtagelse af tidsplan for udvalgsbehandling af beslutningsforslag B 32 (tilslutning til forordninger vedr. (Schengeninformationssystemet)

B 32


L
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-7 nævnte møder.
2.

Styrkelse af bankunionen - Bankpakken – revision af EU’s kapitalkravsregler (CRR/CRD IV) og afviklingsregler (BRRD/SRMR)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854, KOM (2016) 0852


4.

Kommissionens vækstundersøgelse, varslingsrapport og udkast til anbefalinger til euroområdet som helhed

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0759, KOM (2018) 0758, KOM (2018) 0770


FO
6.

Forslag vedr. regulering af tilsyn med, tilladelser og tredjelandsbestemmelser for centrale modparter (CCP’er)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0331


FO
7.

Forslag til ændring af strukturdirektivet for alkohol

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0334


8.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Vedtagelse

KOM (2018) 0801, KOM (2018) 0806, KOM (2018) 0803, KOM (2018) 0804, KOM (2018) 0802, KOM (2018) 0805, KOM (2018) 0809


9.

Rådskonklusioner om bekæmpelse af hvidvask

- Vedtagelse

KOM (2018) 0645


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 7 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 og 8 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2,3,5,6 og 9 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort.
2.

Kampen mod migrantsmuglernetværk

- Vedtagelse


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager*

- Generel indstilling

KOM (2018) 0225


FO
4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF

- Generel indstilling

KOM (2015) 0635, KOM (2017) 0637 (ændret forslag)


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer*

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0096


9.

Gensidig anerkendelse på det strafferetlige område

- Vedtagelse af rådskonklusioner


10.

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)*

- Status


12.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0209


FO
13.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (VIS-forslaget)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0302


FO
14.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 2016/1624

- Delvis generel indstilling/politisk drøftelse

KOM (2018) 0631


15.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0634


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0271


g.

Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådet s forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0468


17.

Prioriteter for den kommende flerårige finansielle ramme inden for området for retlige og indre anliggender

- Politisk drøftelse


UDG
18.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed

- Orientering

KOM (2018) 0212


UDG
19.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringforbindelsesofficerer (omarbejdning)

- Orientering

KOM (2018) 0303


20.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)*

- Generel indstilling

KOM (2016) 0411


21.

Eventuelt


22.

Siden sidst


a.

Orientering om EU-retssagen C-483-17, Tarola


b.

Orientering om status på forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed

KOM (2018) 0212


c.

Orientering om status på forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringforbindelsesofficerer (omarbejdning)

KOM (2018) 0303


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


** Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.


Dagsordenspunkterne 1-12 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 13-19 samt punktet under siden sidst hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet ressort. Dagsordenspunkt 20 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.
2.

Rådshenstilling om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige

- Vedtagelse

KOM (2018) 0132


3.

Det europæiske semester 2019

- Udveksling af synspunkter og godkendelse

KOM (2018) 0761, KOM (2018) 0758, KOM (2018) 0770


5.

Rådskonklusioner om unge, ligestilling og digitalisering

- Vedtagelse


6.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

- Fremskridtsrapport

KOM (2008) 0426


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


L
a.

Orientering om åbningsskrivelsen vedr. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)


Dagsordenspunkterne 1-2, 4 og 8 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.
a.

Forslag til Rådets henstilling om et styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination

- Vedtagelse


b.

Bekæmpelse af vaccineskepsis på EU og nationalt niveau: Udfordringer og muligheder i en digitaliseret verden

- Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0244


2.

Siden sidst


a.

Orientering om status for forhandlingerne om veterinærpakken

KOM (2014) 0556, KOM (2014) 0557, KOM (2014) 0558


Alle dagsordenspunkterne hører under Sundhedsministeriets ressort.
FO
1.

Vejpakke I og Vejpakke II


a.

Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (forslag om adgang til erhvervet og markedet)

- Generel indstilling

KOM (2017) 0281


b.

Kommissionens forslag om minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og om lokalisering ved hjælp af takografer (forslag om køre- og hviletider og takografer)

- Generel indstilling

KOM (2017) 0277


c.

Kommissionens forslag om håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og om udstationering af førere i vejtransportsektoren (forslag om udstationering og håndhævelse af sociale betingelser)

- Generel indstilling

KOM (2017) 0278


d.

Kommissionens forslag om indførslen af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

- Generel indstilling

KOM (2017) 0648


FO
2.

Kommissionens forslag om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

- Generel indstilling

KOM (2018) 0274


FO
3.

Kommissionens forslag om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0438


6.

Kommissionens forslag om forenkling af foranstaltningerne til gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0277


7.

Kommissionens forslag om anvendelse af elektroniske fragtdokumenter

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0279


FO
8.

Forslag om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt

- Generel indstilling/fremskridtsrapport

KOM (2018) 0278


FO
9.

Forordningsforslag om program for et digitalt Europa under EU’s flerårige finansielle ramme for 2021-2027

- Generel indstilling

KOM (2018) 0434


10.

STCW-direktivet: Direktivforslag om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

- Generel indstilling

KOM (2018) 0315


11.

Rådskonklusioner om transport ad indre vandveje

- Vedtagelse


12.

Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0630


14.

Eventuelt


15.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 8-13 hører under Erhvervsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik