Møde nr. 3 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 11. oktober 2013
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3263 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 15. oktober 2013 Social-, børne- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 3 og 4 (fsva. social-, børne- og integrationsministerens ressort) Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 – 2 og 5 samt 3 og 4 (fsva. beskæftigelsesministerens ressort)


FO
2.

Rådsmøde nr. 3266 (udenrigsanliggender – handel) den 18. oktober 2013 Forelæggelse ved handels- og europaministeren


3.

Rådsmøde nr. 3268 (almindelige anliggender) den 22. oktober 2013 Forelæggelse ved handels- og europaministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3262 (miljø) den 14. oktober 2013 Forelæggelse ved miljøministeren

FO
8.

Rådsmøde nr. 3262 (miljø – klimadelen) den 14. oktober 2013 Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministerenL
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-4 og 8 nævnte møder
2.

Ungebeskæftigelse

- Udveksling af synspunkter


a.

Den europæiske alliance for praktikpladser

- Vedtagelse af Rådsdeklaration

KOM (2012) 0728


3.

Evaluering af Det Europæiske Semester 2013 for beskæftigelse og socialpolitik

- Udveksling af synspunkter


a.

Bidrag fra Beskæftigelseskomitéen og Komitéen for Social Beskyttelse (SPC)

- Godkendelse


b.

SPC-rapport om reformer af socialpolitikker for vækst og sammenhæng

- Vedtagelse af nøglekonklusionerne: bidrag til politikprioriteter i AGS 2014


4.

Den sociale dimension af ØMU’en

- Politisk debat


a.

Meddelelse fra Kommissionen om ”Den sociale dimension af ØMU’en”

- Præsentation ved Kommissionen

KOM (2013) 0690


b.

Bidrag fra Beskæftigelseskomitéen og Komitéen for Social Beskyttelse

- Godkendelse


5.

(Evt.) Den Europæiske Revisionsrets særrapport nr. 7/2013: har den Europæiske Globaliseringsfond bragt EU-merværdi i reintegrationen af afskedigede medarbejdere?

- Vedtagelse af rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 2 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort Dagsordenspunkt 3 og 4 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Dagsordenspunkt 5 hører under Udenrigsministeriets ressort
1.

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om at ændre forhandlingsdirektiverne til en frihandelsaftale med ASEAN-landene og bemyndige Kommissionen til også at åbne forhandlinger om investeringsbeskyttelse og forslag om en beslutning fra medlemslandenes regeringers repræsentanter forsamlet i Rådet

- Vedtagelse af forhandlingsdirektiver


2.

Det Østlige Naboskab: Forberedelse af drøftelsen af handelsaspekterne på topmødet i Vilnius med de østlige naboskabslande

- Politisk drøftelse

KOM (2013) 0290


3.

Kommissionens udkast til henstilling om en Rådsbeslutning om bemyndigelse til Kommissionen om at åbne forhandlinger om en investeringsaftale med Folkerepublikken Kina og om beslutning fra medlemslandenes regeringers repræsentanter forsamlet i Rådet

- Vedtagelse af forhandlingsdirektiver

KOM (2012) 0297


4.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for forvaltningen af det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i

-Politisk drøftelse

KOM (2012) 0335


5.

EU/USA-frihandelsforhandlinger

- Orientering

KOM (2013) 0136


FO
7.

Kommissionens forslag til Rådet og Europa-Parlamentet om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

- Tidlig forelæggelse

KOM (2012) 0773


9.

Kina – antidumping/antisubsidie-tiltag vedr. vin fra EU

- Status


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 7 er delt ressort mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Udenrigsministeriet. Dagsordenspunkt 9 er Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
2.

Det Europæiske Semester

- Politisk drøftelse

KOM (2013) 0354, KOM (2013) 0350


3.

Merværdien af EU’s makroregionale strategier

- Rådskonklusioner

KOM (2013) 0181, KOM (2013) 0468


4.

Udvidelse: Optagelsesforhandlinger med Tyrkiet – Kapitel 22: regional politik og koordination af strukturinstrumenter

- Formandskabskonklusioner

SWD (2012) 0336


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
1.

Kommissionens forslag til ændring om forordning om overførelse af affald (for så vidt angår inspektioner)

- Politisk debat

KOM (2013) 0516


3.

(Evt.) CO2-emissioner

- Analyse af den endelige kompromistekst med henblik på enighed


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (førstebehandling)

KOM (2012) 0393


UDG
b.

UDGÅET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner (førstebehandling)

KOM (2012) 0394


4.

Forberedelser til 19. samling i konferencen mellem partnerne (COP 19) i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og 9. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP 9) (den 11.-22. november 2013 i Warszawa)

- Vedtagelse af rådskonklusioner


FO
5.

Kommissionens forslag til forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og forslag om ændring af forordningen og meddelelse om integrering af emissioner fra søtransport

- Tidlig forelæggelse

KOM (2013) 0480, KOM (2013) 0479


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Punkterne 1-2 hører under Miljøministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 3-5 hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik