Møde nr. 12 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 11. december 2015
Mødetidspunkt: kl. 9.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3437 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. december 2015

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


2.

Rådsmøde nr. 3441 (miljø) den 16. december 2015

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


3.

Rådsmøde nr. 3438 (udenrigsanliggender) den 14. december 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3439 (almindelige anliggender) den 15. december 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3440 (udenrigsanliggender – handel (i margen af WTO-ministerkonference)) den 15. december 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


Mødet i Folketingets Europaudvalg genoptages fredag den 11. december 2015 kl. 12.45 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden.

L
9.

Drøftelse af brev fra Folketingets formand om styrket faglig betjening af udvalg


L
10.

Drøftelse af udvalgets rejser i 2016


L
11.

Henvisning af Kommissionens forslag om hhv. den cirkulære økonomi og indskudsgarantiordningen til de relevante fagudvalg

KOM (2015) 0586, KOM (2015) 0593, KOM (2015) 0594, KOM (2015) 0595, KOM (2015) 0596, KOM (2015) 0614


L
12.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-5 nævnte møder
FO
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande

- Politisk enighed

KOM (2015) 0559


2.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande i Sortehavet

- Politisk enighed

KOM (2015) 0579


3.

Bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri i bioøkonomien – en udfordring for Europa

- Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter


UDG
4.

(Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

- Politisk enighed

KOM (2013) 0267


5.

(Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF

- Fremskridtsrapport

KOM (2014) 0556


6.

(Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler

- Fremskridtsrapport

KOM (2014) 0558


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 – 4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 5 og 6 hører under Sundheds- og Ældreministeriet ressort.
1.

Kommissionens forslag til direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om en ændring af direktiv 2003/35/EF (nyt NEC direktiv (National Emissions Ceilings Directive))

- Generel indstilling

KOM (2013) 0920


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort
7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
3.

Præsentation af prioriteterne for Nederlandenes, Slovakiets og Maltas trioformandskab

- Præsentation


5.

Udvidelsen samt processen med stabilisering og association

- Politisk drøftelse/rådskonklusioner

KOM (2015) 0611


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik