Møde nr. 30 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 04. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 08.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3462 (udenrigsanliggender – udvikling) den 12. maj 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3463 (udenrigsanliggender - handel) den 13. maj 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3468 (transport, telekommunikation og energi – teledelen) den 26. maj 2016

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


FO
4.

Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren

- Generel indstilling

KOM (2016) 0053
L
7.

Politisk drøftelse af B 71 (afskaffelse af sommerhusreglen) (LA)


L
8.

Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplaner for følgende beslutningsforslag:


L
a.

B 171 (om udstationeringsdirektivet) (EL) (udkast til tidsplan følger)


L
b.

B 172 (indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten) (EL) (udkast til tidsplan følger)L
10.

Fortsat drøftelse af Europaudvalgets debatinitiativerL
12.

Afrapportering fra og evaluering af udvalgets rejse til Italien den 26.-29. april 2016


L
13.

Evaluering af temamøde den 19. april 2016 om EU's budget og regnskaber


L
14.

Drøftelse af udvalgets møder i sommerperioden


L
15.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1, 2 og 3 nævnte møder
2.

Handel og udvikling – den private sektors rolle i implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling

- Politisk drøftelse/rådskonklusioner


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
4.

Handelsrelaterede aspekter af Kommissionens meddelelse ”Stål: bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa”

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0155


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.
FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

- Generel indstilling

KOM (2016) 0043


2.

Revision af det centrale EU-regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

- Politisk drøftelse


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik