Møde nr. 31 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 13. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 11.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3464 (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2016

Forelægges ved miljø- og fødevareministeren


2.

Rådsmøde nr. 3465 (retlige og indre anliggender) den 20. maj 2016

Forelægges ved udlændinge-, integrations- og boligministeren


FO
3.

Retsakter på området for retlige og indre anliggender hvor regeringen vil anmode Kommissionen om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag:

Forelægges ved justitsministeren


a.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

- Anmodning om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag

KOM (2013) 0173
L
4.

Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 71 (om afskaffelse af sommerhusreglen) (LA)


L
5.

Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for B 81 (om EU's støtte til tyrekalveopdræt) (DF)


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte møder.
3.

Dyrevelfærd, herunder resultaterne af Eurobarometerundersøgelse om europæernes holdning til dyrevelfærd og status for etableringen af EU dyrevelfærdsplatform

- Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter


5.

Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0159


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
2.

Migration

- Implementering af EU-Tyrkiet erklæringen af 18. marts 2016 - Seneste udvikling - Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0231


3.

Visumpolitik

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0142, KOM (2016) 0236, KOM (2016) 0279, KOM (2016) 0277


4.

Schengen-områdets funktion

- Opfølgning på meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: "Tilbage til Schengen - En køreplan" - Fremskridtsrapport og udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0120, KOM (2016) 0275


UDG
5.

(Evt.) Reform af det fælles europæiske asylsystem

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik