Møde nr. 35 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk: Nyt starttidspunkt. Af praktiske årsager forelægges det lukkede punkt 5 på rådsmøde (transport mv.) 7/6-16 først. Der skal afgives mandat på alle underpunkter på punkt 5, rådsmøde (transport mv.) den 7/6-16.

Mødedato: fredag den 03. juni 2016
Mødetidspunkt: 5 minutter efter mødet i Salen, dog tidligst kl. 09.15. Såfremt A’et slukkes, startes mødet 5 minutter efter A’et slukkes (nærmere besked om starttidspunkt følger på sms den 3. juni)
Sted: 2-133
Dagsorden


FO/L
1.

Rådsmøde nr. 3472 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 7. juni 2016

Transport- og Bygningsministeren forelægger dagsordenpunkterne 4 og 5, punkt 5 forventes lukket. Punkt 1-3 forelægges skriftligt


2.

Rådsmøde nr. 3473 (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2016

Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger dagsordenspunkterne 13-17. Punkt 1-12 forelægges skriftligt


L
3.

Fortsat drøftelse af forslag til spørgsmål til Kommissionen fra Eva Kjer Hansen (V)


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte møder
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EC samt Rådets direktiv 91/672/EEC

- Generel indstilling

KOM (2016) 0082


2.

Policy-diskussion om NOx–emissioner fra dieselbiler (på foranledning af det nederlandske formandskab)

- Politisk drøftelse


3.

Forberedelse af den 39. generalforsamling i FNs Organisation for Civil Luftfart (ICAO), 27. september – 7. oktober i Montreal vedr. en global markedsbaseret mekanisme til klimaregulering af luftfart (GMBM)

- Udveksling af synspunkter


FO
4.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 – ”EASA-forordningen”

- Fremskridtsrapport

KOM (2015) 0613


FO/L
5.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og tredjelande


a.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og ASEAN (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer)

- Vedtagelse

KOM (2015) 0609


b-c.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Qatar og De Forenede Arabiske Emirater

- Vedtagelse

KOM (2015) 0607


d.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Tyrkiet

- Vedtagelse

KOM (2015) 0605


e.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Mexico

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere tidspunkt

KOM (2015) 0606


f.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Kina

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere tidspunkt

KOM (2015) 0608


g.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Armenien

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere tidspunkt

KOM (2015) 0604


h.

Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og øvrige GCC-lande (Golfens Samarbejdsråd) (Bahrain, Kuwait, Oman og Saudi-Arabien)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere tidspunkt

KOM (2015) 0607


Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort Dagsordenspunkt 2 hører under Transport og Byggeministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets ressort Dagsordenspunkterne 3-5 hører under Transport- og Bygningsministeriets ressort
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser *

- Fremskridtsrapport/Politisk drøftelse

KOM (2012) 0363


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA *

- Fremskridtsrapport/Politisk drøftelse

KOM (2016) 0007


5.

Strafforfølgelse af IT-kriminalitet

- Politisk drøftelse/vedtagelse


6.

Status for arbejdet med fremme af e-Justice

- Status/orientering fra formandskabet


8.

Køreplan om øget informationsudveksling og bedre informationsforvaltning, herunder interoperabilitets-løsninger, på området for retlige og indre anliggender

- Udveksling af synspunkter/godkendelse


9.

Terrorbekæmpelse: Tilførsel af data til og anvendelse af databaser

- Udveksling af synspunkter


10.

Status for arbejdet med fornyelse af EU’s interne sikkerhedsstrategi (2015-2020)

- Udveksling af synspunkter

KOM (2015) 0185


11.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

- Politisk enighed

KOM (2016) 0106


12.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber

- Politisk enighed

KOM (2016) 0107


13.

Visumliberalisering:

- Fremskridtsrapport


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2011 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav(Suspensionsmekanismen)

KOM (2016) 0290


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2011 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien, Kosovo, Tyrkiet og Ukraine)

KOM (2016) 0142, KOM (2016) 0236, KOM (2016) 0279, KOM (2016) 0277


a.

Opfølgning på EU-Tyrkiet erklæringen


b.

Udviklingen i det centrale Middelhav


16.

Schengen-områdets funktion: Niende halvårlige rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende Schengen-områdets funktion (1. november 2015 - 30. april 2016)

- Udveksling af synspunkter


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

KOM (2016) 0270


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske agentur for asyl og ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

KOM (2016) 0271


c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, for identificering af tredjelandsstatsborg

KOM (2016) 0272


* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)


Dagsordenspunkterne 1-10 hører under Justitsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 11 og 12 hører under Social- og Indenrigsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 13-17 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik