Møde nr. 1 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk ændret mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 06. oktober 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09.45
Sted: 2-133
Dagsorden2.

Modtagelse af deputation: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport vedr. udstationeringsdirektivet

KOM (2016) 0128


L
3.

Rådsmøde nr. 3568 (almindelige anliggender - artikel 50) den 17. oktober 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3567 (almindelige anliggender) den 17. oktober 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


5.

Samråd med udenrigsministeren om regeringens EU-politik


6.

Rådsmøde nr. 3566 (udenrigsanliggender) den 16. oktober 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
7.

Associerings- og handelsaftaler: Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
a.

Modernisering af EU-Chile associeringsaftalen

- Tidlig forelæggelse

JOIN (2017) 0019


FO
b.

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med Australien

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0472


FO
c.

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med New Zealand

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0469


8.

Rådsmøde nr. 3564 (retlige og indre anliggender) den 12.-13. oktober 2017 Dagsordenspunkterne 1-8 forelægges af justitsministeren Dagsordenspunkt 9 og 10 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren


9.

Rådsmøde nr. 3563 (økonomi og finans) den 10. oktober 2017 Forelæggelse ved finansministeren


FO
10.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri Forelæggelse ved erhvervsministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0294


FO
11.

Rådsmøde nr. 3562 (landbrug og fiskeri) den 9. oktober 2017 samarbejde Dagsordenspunkterne 1-5 forelægges af ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Dagsordenspunkt 6-8 forelægges af miljø- og fødevareministeren


12.

Rådsmøde nr. 3565 (miljø) den 13. oktober 2017 Dagsordenspunkt 4 forelægges af miljø- og fødevareministeren Dagsordenspunkterne 1-3 forelægges ved energi-, forsynings- og klimaministeren


FO
13.

FO
14.

Forslag om "Oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)" Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0591


L
15.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 3, 4, 6, 8, 9, 11 og 12 nævnte møder.
2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
2.

Rule of Law (retsstatsprincipper)

- Politisk drøftelse


UDG
3.

(Evt.) Implementering af den inter-institutionelle aftale om bedre lovgivning (IIA)

- (Evt.) Status


4.

Iværksættelse af forhandlinger om en bred aftale med Den Kirgisiske Republik

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) den 17.10.2017, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation*

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0819


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011*

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0344


4.

Grundlæggende rettigheder: Rådskonklusioner om anvendelsen af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder i 2016

- Vedtagelse


5.

Strafforfølgelse i cyberspace

- Fremskridtsrapport


6.

Midtvejsrevision af Det Europæiske Råds strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle programudfordring i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

- Udveksling af synspunkter


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006**

KOM (2016) 0882


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformations-systemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU**

KOM (2016) 0883


c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold**

KOM (2016) 0881


8.

Terrorbekæmpelse

- Udveksling af synspunkter


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) Nr. 604/2013, identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0271


g.

Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådet s forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0468


10.

Migration: Status

- Udveksling af synspunkter/politisk drøftelse


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-8 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 og 10 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


** Forslagene er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Forslagene er omfattet af artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling (om udbygning af Schengenreglerne), hvorfor Danmark inden seks måneder efter, at Rådet har vedtaget forslagene skal træffe afgørelse om, hvorvidt forslagene vil blive gennemført i dansk ret.
1.

Evaluering af det europæiske semester 2017

- Udveksling af synspunkter


2.

Forberedelse af IMF- og G20-møder i Washington, 12.-14. oktober 2017

- Godkendelse af fælles EU-holdning


3.

Rådskonklusioner om klimafinansiering

- Rådskonklusioner


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne hører under Finansministeriets ressort.
FO
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

- Politisk enighed

KOM (2017) 0461


3.

Det årlige møde i ICCAT (den 14.-22. november 2017 i Marrakesh)

- Udveksling af synspunkter


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand

- Tidlig forelæggelse

KOM (2011) 0470


5.

Forslag om indgåelse af ny fiskeriprotokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Mauritius

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0483, KOM (2017) 0484, KOM (2017) 0486


7.

Implikationerne for EU’s fælles landbrugspolitik ved implementeringen af FN’s bæredygtighedsmål

– Udveksling af synspunkter


8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ændringer af forordning (EU) nr. 2012/2002, Europa-Parlament og Rådets forordninger (EU) nr. 1296/2013, nr. 1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013, nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013, nr. 1309/2013, nr. 1316/2013, nr. 223/2014, nr. 283/2014, nr. 652/2014, og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 541/2014 (landbrugsdelen)

– Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0605


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6-8 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
3.

Forberedelse af FN’s klimakonference COP23/CMP13 den 6.-17. november 2017

- Vedtagelse af rådskonklusioner


4.

EU’s prioriteter i forhold til tredje session af FN’s Miljøforsamling (UNEA-3), 4.-6. december 2017

- Rådskonklusioner


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort og forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren. Dagsordenspunkt 4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik