Møde nr. 19 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 02. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3602 (udenrigsanliggender – forsvar) den 6. marts 2018 Forelæggelse ved forsvarsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3601 (miljø) den 5. marts 2018 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3604 (konkurrenceevne) den 12. marts 2018 Forelæggelse ved erhvervsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3603 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. marts 2018 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7 Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-9 Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 10L
6.

Politisk drøftelse af og afgivelse af betænkning over beslutningsforslag:


a.

B 18 (om social protokol til Lissabontraktaten) (EL)


b.

B 41 (om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd) (DF)


L
7.

Fastsættelse af tidsplan for beslutningsforslag B 64 om stop for studielån til udenlandske studerende


L
8.

Behandling af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget vedr. forslag om forudsigelige og gennemsigtige arbejdsvilkår


L
9.

Orientering om arbejdsgruppe under Miljø- og Fødevareudvalget


L
10.

Drøftelse af spørgsmål til Kommissionen


L
11.

Godkendelse af rejserapport for studierejse til Sydkorea


L
12.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 nævnte møder.
2.

Cirkulær Økonomi – opfølgning på handlingsplan:

– Udveksling af synspunkter


a.

Meddelelse om EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

KOM (2018) 0028


b.

Meddelelse om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi

KOM (2018) 0029


c.

Meddelelse om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen

KOM (2018) 0032


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle punkterne hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
2.

Rådskonklusioner om en europæisk industripolitik

- Politisk drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2017) 0479


3.

25-året for det indre marked: Vejen frem

- Præsentation og politisk drøftelse


5.

Det Europæiske Semester 2018: Digitaliseringen af EU’s økonomi

- Politisk drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2017) 0690


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle punkterne hører under Erhvervsministeriets ressort.
1.

Samarbejde med lande i det vestlige Balkan om terrorbekæmpelse

- Udveksling af synspunkter


2.

RIA-agenturers rolle i forbindelse med terrorbekæmpelse

- Politisk drøftelse


3.

Samarbejde mellem EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitiske missioner/operationer og RIA-agenturer

- Politisk opbakning


5.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA *

- Generel indstilling

KOM (2017) 0489


6.

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæisk Anklagemyndighed (EPPO) *

- Status for gennemførelsen

KOM (2013) 0534


8.

Interoperabilitet mellem EU informationssystemer - Politisk drøftelse

KOM (2017) 0793, KOM (2017) 0794


10.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)*

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0411


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 8-9 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 10 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik