Møde nr. 9 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nyt punkt 1 på dagsordenen. Notat følger.

Mødedato: fredag den 16. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Ekstraordinært rådsmøde (almindelige anliggender - Art. 50) den 19. november 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3652 (udenrigsanliggender) den 19. november 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Revisionen af forordningen om de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EPPF) Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0636


4.

Rådsmøde nr. 3652 (udenrigsanliggender - forsvarsdelen) den 20. november 2018 Forelæggelse ved forsvarsministeren


FO
5.

Rådsmøde nr. 3651 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 19. november 2018 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


FO
6.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren

- Generel indstilling

KOM (2017) 0653


L
7.

Orientering om EU-Oplysningens aktiviteter i forbindelse med europaparlamentsvalget i maj 2019


L
8.

Drøftelse af udtalelse fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om nærhedstjek af forslag om styrkede beføjelser til EBA på hvidvaskningsområdet

KOM (2017) 0536, KOM (2018) 0646 (ændret forslag)


L
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1, 2, 4 og 5 nævnte møder.
L
1.

Forberedelse af ekstraordinært møde i det Europæiske Råd (Art. 50) den 25. november 2018

- Politisk drøftelse


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0392


2.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vin-produkter, om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


5.

Taskforce vedrørende Afrikas Landdistrikter

- Udveksling af synspunkter


6.

Aktuelle udfordringer vedrørende plantebeskyttelse

- Udveksling af synspunkter


FO
7.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets fødevareforordning, ændring af forordning om generel fødevarelovgivning, direktiv om udsætning i miljøet af GMO’er, forordning om GM-fødevarer og -foderstoffer, forordningerne om fodertilsætningsstoffer, røgaromaer, materialer i kontakt med fødevarer, forordning om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer, forordning om plantebeskyttelsesmidler og forordning om nye fødevarer

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0179


FO
8.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0385


FO
9.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning der på vegne af EU skal tages under det 38. møde i den Stående Komité under Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder i forhold til ændringer i bilag II og III

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0731


10.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det syvende møde mellem parterne i aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle for så vidt angår visse ændringer af bilag 3 til aftalen

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0717


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik