Møde nr. 23 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 08. februar 2019
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Brexit-retsakter på transportområdet:


a.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen Forelæggelse ved transport, bygnings- og boligministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0893


b.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen Forelæggelse ved transport, bygnings- og boligministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0895


FO
2.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen Forelæggelse ved transport, bygnings- og boligministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0894


FO
3.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 Forelæggelse ved transport, bygnings- og boligministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0296


FO
4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 2016/1624 Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0631


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2018/1806 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0745


FO
6.

Brexit-retsakter på fiskeriområdet:


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande Forelæggelse ved ministeren for fiskeri-, ligestilling og nordisk samarbejde

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2019) 0049


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union Forelæggelse ved ministeren for fiskeri-, ligestilling og nordisk samarbejde

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2019) 0048


7.

Den årlige handelspolitiske redegørelse Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
8.

Forhandlingsdirektiver vedrørende handelsaftaler med USA om hhv.:


a.

Afskaffelse af told på industrivarer Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2019) 0016


b.

Overensstemmelsesvurderinger Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2019) 0015


9.

Rådsmøde nr. 3673 (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


10.

Rådsmøde nr. 3674 (almindelige anliggender) den 19. februar 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
11.

Kommissionens forslag vedr. implementering og finansiering af EU's 2019-budget i tilfælde af et 'no deal'-scenarie for Brexit Forelæggelse ved skatteministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2019) 0064


FO
12.

Rådsmøde nr. 3671 (økonomi og finans) den 12. februar 2019 Forelæggelse ved skatteministeren


FO
13.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2019) 0065


FO
14.

Rådsmøde nr. 3672 (konkurrenceevne) den 19. februar 2019 Uddannelses- og Forskningsministeren forelægger dagsordenspunkt 9 Erhvervsministeren forelægger dagsordenpunkterne 1-8


L
15.

Politisk drøftelse og afgivelse af beretning over B 19 (kvoteloft for køb af sommerhuse) (DF)


L
16.

Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende beslutningsforslag:


a.

B 29 (om at stemme imod en forhøjelse af EU’s flerårige finansielle ramme) (EL)


b.

B 38 (om at ændre de danske udbudsregler vedr. virksomheder i skattely) (EL)


c.

B 39 (om ændring af EU’s udbudsregler vedr. virksomheder i skattely) (EL)


d.

B 42 (om afvikling af EU’s rejsecirkus) (EL)


e.

B 44 (om at afskaffe EU’s finansiering af EU-partier og EU-politiske fonde) (EL)


L
17.

Gennemgang og fastsættelse af tidsplan for følgende beslutningsforslag:


a.

B 34 (Om dansk sortliste over skattely) (EL)


b.

B 52 (Om en folkeafstemning om dansk tilslutning til bankunionen) (EL)


c.

B 59 (Om beskatning af blyantspenge) (EL)


L
18.

Status for høring om mediernes dækning af EU-sager


L
19.

Drøftelse af Folketingets status i Europol kontrolgruppen (JPSG)


L
20.

Drøftelse af forslag om en undersøgelse af EU-ret i dansk ret


L
21.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 9-10 og 12 og 14 nævnte møder.
2.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2018 (udkast til kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


5.

Kommissionens refleksionspapir vedr. et bæredygtigt Europa i 2030

- Politisk drøftelse

KOM (2019) 0022


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 og 5 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Revision af forordningerne vedr. de europæiske finansielle tilsynsmyndigheder og hvidvaskdirektivet

- Politisk drøftelse/Generel indstilling

KOM (2017) 0537, KOM (2017) 0536, KOM (2017) 0539 (ændringsforslag) og KOM (2018) 0646 (ændringsforslag)


2.

Kommissionens meddelelse om EU-beslutningstagning på skatteområdet

- Udveksling af synspunkter

KOM (2019) 0008


5.

Retningslinjer for EU-budgettet i 2020

- Rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4 og 5 hører under Finansministeriets ressort.
Indre marked:


FO
2.

Direktivforslag om bedre håndhævelse og modernisering af EU’s forbrugerbeskyttelsesregler (ændringsdirektivet)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0185


FO
3.

Europa-Kommissionens to forslag om geografiske indikatorer (GI):


a.

Forslag til rådsafgørelse om EU’s tiltræden til den reviderede Lissabonaftalen om GI

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0350


b.

Forslag til forordning om EU’s indsats efter tiltrædelse af Lissabonaftalen om GI

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0365


6.

Konkurrenceevnetjek: Det indre marked i en verden i forandring: Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement

- Politisk drøftelse


7.

”En ren plan for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi”

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0773


8.

Det Europæiske Semester 2019: For et stærkere Europa i en tid med global usikkerhed

- Politisk drøftelse


Forskning:


9.

Horisont Europa-pakken: Rammeprogrammet for forskning og innovation 2021-2027 (1. behandling) Særprogrammet for implementering af Horisont Europa

- Fremskridtsrapport - Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0435, KOM (2018) 0436


Dagsordenspunkterne 1-8 hører under Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik