Møde nr. 17 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 12. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3446 (landbrug og fiskeri) den 15. februar 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


Mødet genoptages fredag den 12. februar 2016 5 minutter efter mødet i Udenrigspolitisk Nævn, dog tidligst kl. 10.45 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden:



3.

Rådsmøde nr. 3449 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - uddannelse) den 24. februar 2016

Forelæggelse ved ministeren for børn, undervisning og ligestilling


L
4.

Principiel drøftelse om det grønne kort




L
7.

Drøftelse af Europaudvalgets aktiviteter ift. folkelige debatter om aktuelle, EU-relaterede emner


L
8.

Drøftelse af kommissær Jonathan Hills møde med Europaudvalget




L
11.

Afrapportering fra COSAC- formandsmøde i Haag den 7.-8. februar 2016


L
12.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 3 nævnte møder.




2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008

- Orientering fra Kommissionen/ udveksling af synspunkter

KOM (2015) 0636


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.




1.

Rådsresolution om fremme af socioøkonomisk udvikling og inkludering i EU gennem uddannelse: uddannelsesområdets bidrag til det europæiske semester 2016

- Vedtagelse


2.

At forbinde uddannelse, arbejdsmarkedet og samfundet: På vej mod en dagsorden for nye færdigheder i Europa

- Politisk drøftelse


3.

Fremme af medborgerskab og grundlæggende værdier gennem uddannelse

- Udveksling af synspunkter


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-3 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik