Møde nr. 2 i Europaudvalget

5. Udgave

Bemærk ændret rækkefølge af forelæggelserne vedr. rådsmøde beskæftigelse og rådsmøde landbrug og fiskeri (pkt. 6-8)

Mødedato: fredag den 07. oktober 2016
Mødetidspunkt: kl. 09:00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Modtagelse af deputation: Afrika Kontakt m.fl. vedr. handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA)


2.

Ekstraordinært rådsmøde nr. 3493 (udenrigsanliggender – handel) den 18. oktober 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3492 (udenrigsanliggender) den 17. oktober 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3494 (almindelige anliggender) den 18. oktober 2016*

Forelæggelse ved udenrigsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3490 (retlige og indre anliggender) den 13.-14. oktober 2016

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-2. Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger dagsordenspunkterne 3-8


6.

Rådsmøde nr. 3489 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 13. oktober 2016

Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger dagsordenspunkt 7


FO
7.

Rådsmøde nr. 3487 (landbrug og fiskeri) den 10. oktober 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


8.

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 13. oktober 2016

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6 og 8


L
9.

Fortsat drøftelse af og beslutning vedrørende kommende udvalgsrejser


L
10.

Orientering om mødeaktivitet i første halvår af 2017L
12.

Orientering om opfølgning på udvalgets behandling af komitésager


L
13.

Orientering om status på Kulturnatten i Europaudvalget


L
14.

Eventuelt


* Punktet afsluttes senest kl. 10.45


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2-7 nævnte møder
1.

EU/Canada-frihandelsaftale (CETA)

- Vedtagelse

KOM (2016) 0470, KOM (2016) 0443, KOM (2016) 0444


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Udenrigsministeriets ressort.
4.

Midtvejsevaluering af EU’s flerårige finansielle ramme

- Status

KOM (2016) 0603, KOM (2016) 0604, KOM (2016) 0606, KOM (2016) 0607


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 3 hører under Finansministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (PIF)*

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2012) 0363


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) Nr. 604/2013 (Dublin-forordningen), identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0271


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU genbosætningsramme

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0468


5.

Informationsteknologi (IT) foranstaltninger relateret til grænseforvaltning


i.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, samt afslag på indrejse og fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0194


ii.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 399/2016, hvad angår anvendelsen af ind- og udrejsesystemet (første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0196


a.

Udvikling af Schengen Informationssystemet (SIS)


b.

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)


c.

Højniveau ekspert gruppe (HLEG) om informationssystemer og interoperabilitet

- Fremskridtsrapport


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)


Dagsordenspunkterne 1-2 hører under Justitsministeriet ressort. Dagsordenspunkterne 3-8 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort
3.

En ny dagsorden for færdigheder i Europa

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0381, KOM (2016) 0383, KOM (2016) 0382


a.

Udtalelse fra Beskæftigelseskomiteen/EMCO

- Godkendelse


b.

(Evt.) Kommissionens udkast til revision af Europass rammen

- Præsentation ved Kommissionen

KOM (2016) 0625


4.

Det Europæiske Semester 2017: Bidrag i lyset af den økonomiske efterårspakke

- Godkendelse


a.

Employment Performance Monitor (EPM) – Rapport om nøgleudfordringer og hovedbudskaber fra Beskæftigelseskomitéen


b.

Social Protection Performance Monitor (SPPM) – Rapport om nøgleudfordringer og hovedbudskaber fra Komitéen for Social Beskyttelse


a.

Socialt trepartstopmøde den 19. oktober 2016

- Forberedelse


b.

Fælles udtalelse om en ny start på en styrket social dialog

- Status


a.

Implementering af Rådets anbefalinger om langtidsledighed

- Udveksling af erfaringer - Godkendelse af hovedbudskaberne fra EMCO vedr. overvågning af indsatsen mod langtidsledighed

KOM (2015) 0462


b.

2016 rapport om implementering af ungegarantien/ungdomsinitiativet

- Præsentation ved kommissionen

KOM (2016) 0646


c.

Public Employment Services (PES) Netværk: Bench-learning

– Præsentation ved kommissionen og formanden for PES-netværket


7.

Udkast til rådskonklusioner om ”Rapport fra den Europæiske Revisionsret vedr. EU’s politiske initiativer og finansiel støtte til integration af romaer”

- Vedtagelse


8.

Europæisk søjle af sociale rettigheder: Status og synspunkter på vejen frem

- Godkendelse af det fælles bidrag fra Beskæftigelseskomitéen og Komitéen for Social Beskyttelse

KOM (2016) 0127


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 5 og 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 og 8 hører under Beskæftigelsesministeriets og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Beskæftigelsesministeriets, samt Uddannelses- og forskningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort
3.

Forberedelse af det 25. årsmøde i Den Internationale Kommission for bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), Vilamoura, Portugal, den 14. - 21. november 2016

– Udveksling af synspunkter


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ændringer af forordning (EU) nr. 2012/2002, Europa-Parlament og Rådets forordninger (EU) nr. 1296/2013, nr. 1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013, nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013, nr. 1309/2013, nr. 1316/2013, nr. 223/2014, nr. 283/2014, nr. 652/2014, og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 541/2014 (landbrugsdelen)

– Præsentation

KOM (2016) 0605


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik