Møde nr. 11 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: fredag den 02. december 2016
Mødetidspunkt: kl. 09.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 8. december 2016 Dagsordenspunkt 3 forelægges af børne- og socialministeren


L
2.

Samråd med finansministeren vedrørende Kommissionens vækstanalyse for 2017 (enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål C) (holdes fælles med Finansudvalget)

KOM (2016) 0325, KOM (2016) 0728, KOM (2016) 0725


FO
3.

Rådsmøde nr. 3506 (økonomi og finans) den 6. december 2016 Forelæggelse ved finansministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3508 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. december 2016 Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af justitsministeren Dagsordenspunkt 8-10 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – sundheds- og beskæftigelsesdelen) den 8. december 2016 Dagsordenspunkt 7 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren Dagsordenspunkt 8 forelægges af ministeren for ligestilling Dagsordenspunkt 9 forelægges af sundhedsministeren Dagsordenspunkt 1-2 og 4-6 forelægges af beskæftigelsesministeren


L
6.

Drøftelse og evt. beslutning vedr. timing af TTIP-rejse


L
7.

Information vedr. CETA-rejse


L
8.

Drøftelse og evt. beslutning vedr. EUU-møder med Kommunernes Landsforening


L
9.

Drøftelse og evt. beslutning om Brexit-følgegruppe


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 samt 3-5 nævnte møder


Note: Samrådet med beskæftigelsesministeren om den europæiske søjle for sociale rettigheder er udsat til den 9. december 2016.
a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

- Generel indstilling

KOM (2016) 0531


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 2062/94

- Generel indstilling

KOM (2016) 0528


c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og ophævelse af forordning (EØF) nr. 337/75

- Generel indstilling

KOM (2016) 0532


3.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

- Fremskridtsrapport

KOM (2008) 0426


a.

Den årlige vækstredegørelse 2017 (AGS); varslingsrapport om makroøko-nomiske ubalancer (AMR), udkast til den fælles beskæftigelsesrapport (JER) og udkast til anbefaling vedrørende den økonomiske politik i eurozonen

- Præsentation ved Kommissionen

KOM (2016) 0726, KOM (2016) 0728, KOM (2016) 0725, KOM (2016) 0729


b.

Bidrag vedrørende beskæftigelses- og sociale aspekter af udkastet til anbefaling vedrørende den økonomiske politik i eurozonen

- Godkendelse (approval)


c.

Review af arbejdsmarkedets parters involvering på nationalt niveau i det europæiske semester

- Præsentation ved formanden for Beskæftigelseskomitéen


6.

Udkast til rådskonklusioner om implementering af EU-ungegarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

- Vedtagelse

KOM (2016) 0646


7.

Rådskonklusioner om hurtigere gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration

- Vedtagelse

KOM (2016) 0424


8.

Rådskonklusioner som opfølgning på Beijinghandlingsplanen om kvinder og fattigdom

- Vedtagelse


9.

Det Europæiske Semester: Årlig Vækstundersøgelse 2017 – Sundhedsrelaterede aspekter, endelig

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0725


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet. Dagsordenspunkt 4 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet. Dagsordenspunkterne 2, 5 og 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.


Dagsordenspunkt 8 hører under Ministeriet for Ligestillings ressort. Dagsordenspunkt 9 hører under Sundhedsministeriets ressort.
6.

Styrkelse af bankunionen – Pakke af lovgivningsforslag vedr. regulering af den finansielle sektor

- Præsentation og udveksling af synspunkter


9.

Europæisk semester: Den årlige vækstundersøgelse mv.

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0726, KOM (2016) 0728, KOM (2016) 0725


10.

Bekæmpelse af terrorfinansiering

- Statusorientering fra Kommissionen

KOM (2016) 0050


11.

Rådskonklusioner om et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem

- Rådskonklusioner

KOM (2016) 0682


12.

Simplificering af gennemførelsen af Stabilitets- og Vækstpagten

- Orientering


13.

Rapport om de strategiske spørgsmål på toldområdet fra højniveaugruppen af Lederne af Told- og Afgiftsadministrationerne

- Præsentation


FO
14.

Forslag om udvidelse af EIB’s eksterne lånemandat

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men ventes vedtaget på et snarligt rådsmøde

KOM (2016) 0582, KOM (2016) 0583


FO
15.

Forslag om revision af hvidvaskdirektivet

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men ventes vedtaget på et snarligt rådsmøde

KOM (2016) 0450


16.

Eventuelt


17.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 5, 6, 7, 10 og 14 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4, 11 og 13 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 15 hører under Finansministeriets, Erhvervs- og Vækstministeriets, Justitsministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 9, 8 og 12 hører under Finansministeriets ressort.
a.

Implementering af råds-konklusionerne om forbedret strafforfølgelse i cyberspace

- Fremskridtsrapport


b.

Kryptering

- Information fra formandskabet


5.

Terrorbekæmpelse: Håndtering af konsekvenserne ved terrorangreb

- Udveksling af synspunkter


a.

Returnerende fremmedkrigere

- Udveksling af synspunkter


b.

Samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder og serviceudbydere af elektronisk kommunikation

- Fælles fransk-tysk brev


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0467


e.

Genbosætningsramme: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0468


f.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af, identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0272


g.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0271


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, samt afslag på indrejse og fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (Første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0194


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 399/2016, hvad angår anvendelsen af ind- og udrejsesystemet (første gennemlæsning)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0196


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor nvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet” ).


** Forslaget har i den foreliggende form hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Dagsordenspunkt 1-7 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8-10 hører under Udlændinge- og integrationsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik