Møde nr. 5 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 13. september 2019
Mødetidspunkt: kl. 9.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Samråd med udenrigsministeren vedr. Marrakesh-aftalen

KOM (2018) 0167, KOM (2018) 0168


2.

Samråd med udenrigsministeren vedr. regeringens EU-politik


3.

Rådsmøde nr. 3711 (almindelige anliggender) den 16. september 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Brexit-relaterede ændringsforslag til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Solidaritetsfond. Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et kommende rådsmøde mhp. vedtagelse

KOM (2019) 0399, KOM (2019) 0397


5.

Rådsmøde nr. 3713 (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 24. september 2019 Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren


6.

Rådsmøde nr. 3712 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 20. september 2019 Forelæggelse ved transportministeren


L
7.

Orientering om udvalgsrejse til Brasilien i uge 47


L
8.

Drøftelse af fortsættelse af brexitfølgegruppe


L
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 3, 5 og 6 nævnte møder


Udenrigsudvalget og Udlændinge- og integrationsudvalget er inviteret til at deltage under punkt 1
2.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 17.-18. oktober 2019 (udkast til kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


a.

Kommissionens forslag til forordning vedrørende beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

KOM (2018) 0324


b.

Arbejdssession om Arktis på det uformelle EU-udenrigsministermøde (Gymnich) den 29.-30. august 2019 i Helsinki


c.

Medieomtale vedrørende Tyrkiet


d.

Forordning om taksonomi til fremme af bæredygtige investeringer

KOM (2018) 0354, KOM (2018) 0353


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort. Siden sidst punktet vedr. forordning om taksonomi til fremme af bæredygtige investeringer hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort. De øvrige punkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Meddelelse om udkast til nationale energi- og klimaplaner, ”Fælles gennemførelse af energiunionen og klimaindsatsen – etablering af grundlaget for en vellykket omstilling til ren energi”

- Udveksling af synspunkter

KOM (2019) 0285


2.

Vejen frem for energisektoren efter 2030

- Udveksling af synspunkter


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort
1.

Kommissionens meddelelse om ”En ren planet for alle” – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0773


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


a.

Kommissionens forslag om ændring af forordning 2019/501 og forordningen 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsesperiode


Dagsordenspunktet hører under Transportministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik