Direktivforslag om supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/89/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100433.PDF

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0433.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
16.08.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0232
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 12-11-2010 kl. 11:00
    Møde nr. 7 i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 17. august 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 27. oktober 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Kommissionens arbejdsdokumenter: SEK(2010) 981 og SEK(2010) 979

Formålet med Kommissionens forslag er at revidere det gældende konglomeratdirektiv, som stiller krav om et supplerende finansielt tilsyn af virksomhedskonglomerater, hvor bank- og forsikringsvirksomhed kombineres inden for samme koncern.

Kommissionens nye forslag sigter på at lukke et hul, der er opstået utilsigtet i lovgivningen som følge af ændringer i sektordirektiverne på bank- og forsikringsområdet. For at lukke dette hul, foreslår Kommissionen, at der indføres et nyt begreb ”blandet finansielt holdingselskab”. Forslaget vil ensrette tilsynsbeføjelserne på et konglomerats øverste niveau og forebygge tabet af tilsynsbeføjelser ved ændringer af koncernstruktur. Begrebet ”blandet finansielt holdingselskab” indføres samtidig i de relevante sektordirektiver for at sikre konsistens og undgå overlappende risikobaseret tilsyn. 

Forslaget præciserer også, hvad der skal defineres som et finansielt konglomerat og dermed underlægges et supplerende konglomerattilsyn. F.eks. skal nu også aktiviteterne i administrationsselskaber medregnes, når man skal opgøre om en koncerns aktiviteter inden for forsikrings- og bankvirksomhed er tilstrækkelig betydelige til at kvalificere som et ”finansielt konglomerat”.

Forslaget giver desuden nationale myndigheder mulighed for at undtage mindre koncerner fra et konglomerattilsyn, hvis aktiviteterne i den sektor (bank eller forsikring), hvor banken har færrest aktiviteter ikke overstiger 6 mia. euro i balancesum.

Endelig indeholder forslaget en mulighed for at undtage en koncern fra konglomerattilsyn, hvis koncernen kun har minoritetsinteresser i bank- og forsikringsvirksomhed, og hvis summen af sådanne minoritetsinteresser er ubetydelig i forhold til formålet bag det supplerende konglomerattilsyn.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik