Møde nr. 7 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 02. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3413 (økonomi og finans) den 6. oktober 2015

Forelæggelse ved finansministeren


2.

Rådsmøde nr. 3414 (transport, telekommunikation og energi – transportdelen) den 8. oktober 2015

Forelæggelse ved transportministeren


FO
3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren

- Sagen er ikke på dagsordenen for et rådsmøde, men Rådets holdning forventes vedtaget snarligt

KOM (2014) 0028


FO
4.

Rådsmøde nr. 3415 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. oktober 2015

Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger dagsordenspunkterne 10 – 15 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-9


5.

Rådsmøde nr. 3412 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 5. oktober 2015

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling forelægger dagsordenspunkt 7 Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 - 6


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 og 4-5 nævnte møder
4.

Brofinansiering inden for det styrkede banksamarbejde (bankunion)

- Politisk enighed


7.

Opfølgning på G20 finansministermøde 4.-5. september 2015 og forberedelse af G20 finansministermøde og møde i IMF’s ministerkomité (IMFC) i Lima d. 8.-9. oktober 2015

- Orientering fra formandskabet og fælles holdning


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 3 og 4 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5, 6 og 7 hører under Finansministeriets ressort
1.

Forslag til ændring af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (Markedsåbningsdirektivet)

- Generel indstilling

KOM (2013) 0029


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Transport- og Bygningsministeriets ressort
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passageroplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet*

- Fremskridtsrapport

KOM (2011) 0032


3.

Kampen mod grænseoverskridende organiseret og alvorlig kriminalitet

- Orientering


4.

Fornyelse af den interne sikkerhedsstrategi for EU (2015-2020)

- Fremskridtsrapport


UDG
5.

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende databeskyttelse og om midlertidig iværksættelse af nogle af Schengenreglerne vedrørende Schengeninformationssystemet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

- Orienterende status


FO
6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger**

- Generel indstilling

KOM (2012) 0010


9.

Migrationskrise: forhold vedrørende det judicielle samarbejde og kampen mod xenofobi

- Orienterende debat


10.

Visumpolitik

- Status/Orientering fra formandskabet


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks) (omarbejdelse) (førstebehandling)

KOM (2014) 0164


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse Schengen-aftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) 767/2008 (førstebehandling)

KOM (2014) 0163


11.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne

- Fremskridtsrapport

KOM (2015) 0450


12.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU (førstebehandling)

- Status/orientering fra formandskabet

KOM (2015) 0452


14.

Rådsafgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse vedtaget den 14. september 2015

- Status på gennemførelse

KOM (2015) 0286


15.

Tilbagesendelsespolitikkens fremtid

- Vedtagelse af rådskonklusioner


16.

Eventuelt


17.

Siden sidst


*Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)


**Forslaget er fremsat efter TEUF artikel 16, stk. 2. Det fremgår af artikel 2a i Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, at regler, der er fastsat på grundlag af TEUF artikel 16 og vedrører medlemsstaternes behandling af personoplysninger under udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af traktatens tredje del, afsnit V, kapitel 4 eller 5, ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)


Dagsordenspunkterne 1-9 hører under Justitsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 10 – 15 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort
a.

Orienterende debat

- Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse om reformerne af socialpolitikkerne: bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2016 - Godkendelse af nøglebudskaber


a.

Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse

- Godkendelse af nøglebudskaber


b.

Rådskonklusioner

- Vedtagelse


3.

Udkast til rådskonklusioner - En ny dagsorden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for at fremme bedre arbejdsvilkår

- Vedtagelse


5.

(Evt.) Forslag til Rådshenstilling om langtidsledighed

- Præsentation ved Kommissionen - Præsentation af Beskæftigelseskomitéens foreløbige synspunkter - Orienteringsdebat

KOM (2015) 0462


6.

Relancering af den europæiske sociale dialog

- Orientering ved Kommissionen og formandskabet


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Social- og Indenrigsministeriets samt Beskæftigelsesministeriets ressort Dagsordenspunkt 2 - 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under ministeren for børn, undervisning og ligestillings ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik