Møde nr. 30 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk ændret mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 24. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 9.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3528 (retlige og indre anliggender) den 27.-28. marts 2017 Dagsordenspunkt 7-12 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren Dagsordenspunkt 1-6 forelægges af justitsministeren


L
2.

Drøftelse og evt. beslutning om midler til Brexit-følgegruppens indenlandske aktiviteter


L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask*

- Statusrapport

KOM (2016) 0826


a.

e-beviser


b.

Kryptering


4.

Logning

- Information fra formandskabet


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation*

- Statusrapport

KOM (2016) 0819


6.

Hjemvendende fremmedkrigere: Strafferetlige tiltag

- Politisk drøftelse


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredje-landsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (førstebehandling)

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning) (førstebehandling)

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (førstebehandling)

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (førstebehandling)

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-forordningen, identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (førstebehandling)

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (førstebehandling)

KOM (2016) 0271


g.

Genbosætningsramme: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme (førstebehandling)

KOM (2016) 0468


8.

Informationsteknologi (IT) foranstaltninger relateret til grænseforvaltning

- Fremskridtsrapport


a.

ETIAS: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0731


i.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejse-oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, samt afslag på indrejse og fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og ud-rejsesystemet med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0194


ii.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 399/2016, hvad angår anvendelsen af ind- og udrejsesystemet (første gennemlæsning)

KOM (2016) 0196


a.

Eksterne aspekter


i.

Malta-erklæringen, den 3. februar 2017


ii.

Resultaterne af mødet på højt embedsmandsplan i Valletta om den fælles handlingsplan den 8.-9. februar 2017


b.

Omfordeling og medlemslandes bidrag til EASO og FRONTEX


11.

Den europæiske grænse- og kystvagt: Implementering

- Status

KOM (2017) 0201


12.

EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering

- Status


13.

Eventuelt


14.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at direktivet ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Dagsordenspunkt 1-6 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7-12 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik