Møde nr. 10 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 20. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3430 (udenrigsanliggender - handel) den 27. november 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3429 (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 26. november 2015

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


3.

Rådsmøde nr. 3428 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – kultur- og sportsdelen) den 23.-24. november 2015

Forelæggelse ved kulturministeren


4.

Rådsmøde nr. 3428 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – uddannelses- og ungdomsdelen) den 23.-24. november 2015

Forelæggelse ved ministeren for børn, undervisning og ligestilling
L
7.

Eventuelt


NB.

Bemærk dagsordenspunkt 5 begynder tidligst kl. 14.00.

Social- og Indenrigsudvalgets og Ligestillingsudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage under punkt 5.


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 nævnte møder.
5.

Frihandelsforhandlinger med USA (TTIP)

- Politisk drøftelse

KOM (2013) 0136


6.

Kommissionens forslag til forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet d. 27. november 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2014) 0111, JOIN (2014) 0008


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst

Opfølgning på FAC-forsvar den 17. november 2015 – terrorangrebet mod Frankrig


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort
1.

Forvaltningssystem for Energiunionen og statusrapport om Energiunionen

- Rådskonklusioner - Information fra Kommissionen

KOM (2015) 0080, KOM (2015) 0572


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.
Ungdom


1.

Fælles Rapport 2015 fra Rådet og Kommissionen om gennemførelse af nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)

- Vedtagelse


2.
3.

Rådsresolution om styrkelse af unges politiske deltagelse i det demokratiske liv i Europa

- Vedtagelse


4.

Ungdomspolitikkens og unges frivillige arbejdes rolle i relation til migration - støtte til interkulturel bevidsthed og integrationen af migranter

- Politisk drøftelse


Uddannelse


5.

Fælles Rapport 2015 fra Rådet og Kommissionen om implementeringen af den strategiske ramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020). Nye prioriteter for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet

- Vedtagelse


6.

Rådskonklusioner om mindskelse af skolefrafald og fremme af succes i skolen

- Vedtagelse


7.

Uddannelse og migration: Strategier for at integrere nyligt ankomne migranter og personer med migrantbaggrund

- Politisk drøftelse


Kultur og sport


9.

Ændring af Rådets arbejdsplan om kultur for 2015-2018 for så vidt angår det prioriterede emne om interkulturel dialog

- Konklusioner fra Rådet og regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet


10.

Fælles indsats mod ødelæggelse af kulturarven og handel med illegale kulturgenstande i konfliktområder

- Orienterende debat


a.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af Europarådets konvention om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer for så vidt angår anliggender, som ikke vedrører definitionen af strafbare handlinger

- Orientering fra formandskabet

KOM (2015) 0084


b.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af Europarådets konvention om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer for så vidt angår anliggender, som vedrører definitionen af strafbare handlinger

- Orientering fra formandskabet

KOM (2015) 0085


12.

Revision af resolutionen fra 2011 om EU-medlemsstaternes repræsentation og koordinering af EU’s og dets medlemsstaters position i Det Internationale Agentur for Antidoping (WADA)

- Konklusioner fra Rådet og regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet


13.

Fremme af motoriske færdigheder, fysiske aktiviteter og idrætsaktiviteter for børn

- Rådskonklusioner


14.

Idrættens uddannelsesmæssige potentiale: Hjælp til at ressourcesvage unge finder deres plads i samfundet

- Orienterende debat


15.

Eventuelt


16.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort. Dagsordenspunkterne 8-14 hører under Kulturministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik