Møde nr. 22 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 25. januar 2019
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

- Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet

KOM (2018) 0218, Forelæggelse ved justitsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3670 (landbrug og fiskeri) den 28. januar 2019 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


3.

Modtagelse af deputation fra Dansk Alliance for Bilejeres ret til egne data vedr. bilejeres ret til egne data


L
4.

Drøftelse med Gallup om repræsentativitet


L
5.

Drøftelse af B 53 – Folketingets behandling af EU-sager


L
6.

Høring vedr. danske medier og EU-sager


L
7.

Gennemgang og fastsættelse af tidsplan for følgende beslutningsforslag:


a.

B 29 (om at stemme imod en forhøjelse af EU's flerårige finansielle ramme) (EL)


b.

B 38 (om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely) (EL)


c.

B 39 (om ændring af EU's udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely) (EL)


d.

B 42 (om afvikling af EU's rejsecirkus) (EL)


e.

B 44 (om at afskaffe EU's finansiering af EU-partier og EU-politiske fonde) (EL)


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 nævnte møde.
FO
1.

Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 28. januar 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2017) 0753


2.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0392


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


4.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vin-produkter, om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


5.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om udviklingen af planteproteinsektoren i Den Europæiske Union Kommissionens rapport om udvikling af planteproteiner i EU

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0757


6.

Præsentation af formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019

- Præsentation

KOM (2018) 0800


7.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og EU nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler for direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 28. januar 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0817


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik