Møde nr. 36 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 10. maj 2019
Mødetidspunkt: kl. 08.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3688 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 13.-14. maj 2019 Forelægges skriftligt


2.

Rådsmøde nr. 3691 (økonomi og finans) den 17. maj 2019 Forelægges skriftligt


3.

Rådsmøde nr. 3688 (udenrigsanliggender - forsvarsdelen) den 14. maj 2019 Forelægges skriftligt


4.

Rådsmøde nr. 3690 (udenrigsanliggender - udvikling) den 16. maj 2019 Forelægges skriftligt


5.

Rådsmøde nr. 3689 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 14. maj 2019 Forelægges skriftligt


FO
6.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (eFTI) Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0279


UDG
7.

Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over B 106 (Om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten) (DF)


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-5 nævnte møder
UDG
3.

Særordning på momsområdet for små virksomheder

- Politisk enighed

KOM (2018) 0021


UDG
4.

Direktiv og forordningsforslag om udveksling af betalingsoplysninger til bekæmpelse af momssvig

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0813, KOM (2018) 0812


5.

Internationale møder

- Præsentation ved Kommissionen og formandskabet, vedtagelse samt politisk drøftelse


7.

Genopretning og afvikling af centrale modparter (CCP’er)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0856


8.

Styrkelse af ØMU’en: Forslag om europæisk reformstøtteprogram (ERSP)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0391


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, 3 og 4 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5, 6 og 8 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort.
2.

Kommissionens forslag til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


3.

Kommissionens forslag til en ændring af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for perioden 2021-2027

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


4.

Kommissionens meddelelse ”En ren planet for alle” – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

– Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0773


6.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 18. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES COP18)

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0146


7.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Søfartsorganisations Komité til beskyttelse af Havmiljøet for så vidt angår vedtagelsen af ændringer til bilag II til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0159


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik