Møde nr. 38 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk: Punkt 2 begynder kl. 10.30. Punkt 3 begynder umiddelbart efter afslutningen af punkt 2, dog senest kl. 11.30. Der er bestilt frokost til mødet.

Mødedato: onsdag den 15. juni 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

EU's tiltrædelse af WHO's tobaksprotokol

Forelæggelse ved skatteministeren

- Vedtagelse


a.

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som ikke henhører under tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

KOM (2015) 0194


b.

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

KOM (2015) 0193


L
2.

Samråd med finansministeren om regeringens holdning til Kommissionens udkast til landespecifikke anbefalinger for Danmark og Kommissionens prioriteter for den økonomiske politik i medlemslandene generelt, jf. KOM (2016) 0325 – samrådsspørgsmål A (enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål Æ) (holdes fælles med FIU)

KOM (2016) 0325


FO
3.

Rådsmøde nr. 3475 (økonomi og finans) den 17. juni 2016

Forelæggelse ved finansministeren.


L
4.

Rådsmøde nr. 3477 (udenrigsanliggender) den 20. juni 2016

Pkt. 1 er lukket. Forelæggelse ved udenrigsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3478 (almindelige anliggender) den 24. juni 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
6.

Schengenteknikaliteten og mandater i Europaudvalget (EU-konsulentens note)

Forelæggelse ved udenrigsministeren


7.

Rådsmøde nr. 3479 (landbrug og fiskeri) den 27.-28. juni 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


8.

Rådsmøde nr. 3474 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 16.-17. juni 2016: Rådskonklusioner om reformulering af fødevarer

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren

- Vedtagelse


FO
9.

Rådsmøde nr 3476 (miljø) den 20. juni 2016

Miljø- og fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4. Energi-, forsynings- og klimaministeren forelægger dagsordenspunkterne 5-6


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 3 – 5 og 7-9 nævnte møder
3.

Styrkelse af bankunionen

- Rådskonklusioner mv.

KOM (2015) 0587, KOM (2015) 0586


UDG
5.
UDG
10.

Rapport til Det Europæiske Råd om skattepolitiske emner samt rapport om skatteemner under Konkurrenceevnepagten

- Godkendelse


11.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Udkast til rådsbeslutning

KOM (2016) 0321, KOM (2016) 0297, KOM (2016) 0296, KOM (2016) 0295


UDG
12.

Revisionsrettens rapport om implementering af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud

- Rådskonklusioner


17.

Eventuelt


18.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, 8, 9 og 10 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagordenspunkt 3, 4, 5, 6, 7 og 16 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 11, 12, 13, 14 og 15 hører under Finansministeriets ressort
10.

Eventuelt


11.

Siden sidst:

Åbning af frihandelsforhandlinger med Indonesien


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
3.

Lovgivningsmæssig programmering forud for Kommissionens præsentation af hensigtserklæringen

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0216


UDG
5.

Bedre regulering/konsekvensanalyser i Rådet

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0216


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
3.

Fødevareforsyningskæden – task force for landbrugsmarkederne

– Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter


5.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende høring om fiskerimulighederne for 2017 under den fælles fiskeripolitik

– Præsentation og udveksling af synspunkter


6.

Implementeringsplan for at fremme tilgængeligheden af lavrisiko plantebeskyttelsesmidler samt accelerere implementeringen af integreret plantebeskyttelse (IPM) i EU’s medlemsstater

– Præsentation


UDG
9.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

– Udveksling af synspunkter

KOM (2015) 0177


10.

Rådskonklusioner om evalueringer relateret til EU’s handlingsplan om god regeringsførelse, samfundsforvaltning og handel på skovbrugsområdet (FLEGT-handlingsplanen) og dertil knyttede forordninger

– Vedtagelse


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort
3.

Ulovlig handel med vilde dyr og planter

– Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2016) 0087


FO
4.

Forordning om kviksølv (Minamatakonventionen)

– Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0039


6.

Erklæring om ratifikation af Parisaftalen

- Vedtagelse af erklæring

KOM (2016) 0062, KOM (2016) 0110


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort Dagsordenspunkterne 5-6 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik