Møde nr. 12 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 09. december 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Rådsmøde nr. 3510 (udenrigsanliggender) den 12. december 2016 Pkt. 6 er lukket Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3511 (almindelige anliggender) den 13. december 2016 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3509 (landbrug og fiskeri) den 12.-13. december 2016 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministerenL
5.

Godkendelse af rejserapport og afrapportering fra udvalgsrejsen til Haag og Bruxelles den 29.-30. november


L
6.

Gennemgang og evt. fastsættelse af tidsplan for B 20 (om at standse EU-udvidelsesforhandlingerne med Tyrkiet)


L
7.

Eventuelt


Note: Beskæftigelsesudvalget og Social- og Indenrigsudvalget er inviteret til at deltage under punkt 4


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder
2.

Den Demokratiske Republik Congo

- Politisk drøftelse/vedtagelse


4.

Kapacitetsopbygning for sikkerhed og udvikling under Instrumentet for Stabilitet og Fred (CBSD)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (udenrigsanliggender) den 12. december 2016, men forventes behandlet snarligt

KOM (2016) 0447


5.

Dansk ratifikation af EU’s Status of Forces Agreement (EU-SOFA)

- Orientering om dansk ratifikation af EU-SOFA-aftalen - Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (udenrigsanliggender) den 12. december 2016


L
6.

Afgørelse truffet af Det Europæiske Råd relateret til den nederlandske ratifikation af associerings- og frihandelsaftalen mellem EU og Ukraine

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (udenrigsanliggender) den 12. december 2016, men forventes behandlet af Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2016


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 er delt ressort mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.
1.

Midtvejsevaluering af EU’s flerårige finansielle ramme

- Status

KOM (2016) 0603, KOM (2016) 0604, KOM (2016) 0606, KOM (2016) 0607, KOM (2016) 0603, KOM (2016) 0604, KOM (2016) 0606, KOM (2016) 0607


2.

EU's udvidelse

- Status/ Rådskonklusioner

KOM (2016) 0715


4.

Inter-institutionel aftale om bedre lovgivning

- Status/vedtagelse

KOM (2015) 0216, KOM (2016) 0615


5.

Det europæiske semester 2017

- Præsentation

KOM (2016) 0725


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 5 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 vedrørende europæiske handlingsplan for forsvarsområdet hører under Forsvarsministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
FO
1.

Forslag til rådets forordning om fastsættelse for 2017 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

– Politisk enighed

KOM (2016) 0698


2.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2017 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

– Politisk enighed/vedtagelse

KOM (2016) 0781


4.

Forslag om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (LULUCF)

– Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0479


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

– Politisk drøftelse/fremskridtsrapport

KOM (2014) 0180


6.

Fødevareforsyningskæden – rådskonklusioner om styrkelse af landmændenes position i fødevareforsyningskæden og illoyal handelspraksis

– Vedtagelse af rådskonklusioner


FO
7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

– Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0157


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik