Møde nr. 21 i Europaudvalget

2. Udgave

Mødedato: mandag den 09. marts 2015
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3375 (økonomi og finans) den 10. marts 2015

Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3379 (udenrigsanliggender) den 16. marts 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


FF
3.

Rådsmøde nr. 3380 (almindelige anliggender) den 17. marts 2015

Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3378 (landbrug og fiskeri) den 16. marts 2015

Forelæggelse ved fødevareministeren


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 nævnte møder
2.

Implementeringen af det styrkede banksamarbejde

- Status


4.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Udveksling af synspunkter

KOM (2015) 0112, KOM (2015) 0113, KOM (2015) 0114, KOM (2015) 0115


6.

Portugals førtidsindfrielse af IMF-lån

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenpunkt 1 hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets, Erhvervs- og Vækstministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenpunkt 2, 3, 4, 5 og 6 hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort.
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2015 (Udkast til konklusioner)

- Politisk drøftelse

KOM (2014) 0902, KOM (2014) 0904


2.

Det europæiske semester – synteserapport 2015 og køreplan for semesteret

- Præsentation/status

KOM (2014) 0902, KOM (2014) 0906


3.

Ny inter-institutionel aftale om bedre lovgivning

- Politisk drøftelse


FF
4.

Statutten for EU-Domstolen (udvidelse af antallet af dommere ved Retten)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (generelle anliggender) d. 17. marts 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde mhp. vedtagelse

COD (2011) 0901


FF
5.

Koordinations- og samarbejdstiltag for at facilitere konsulær beskyttelse af ikke-repræsenterede unionsborgere i tredjelande

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (generelle anliggender) d. 17. marts 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde mhp. vedtagelse

KOM (2011) 0881


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
1.

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2015/104 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars og tobis

- Politisk enighed/vedtagelse

KOM (2015) 0041


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007,


b.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomisk og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union og


c.

Henstilling til en Rådsafgørelse om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om aftaler mellem den Europæiske Union og tredjelande i forhold til handel med økologiske produkter


3.

Forenkling af den fælles landbrugspolitik

- Udveksling af synspunkter


4.

Status for gennemførelse af reformen af den fælles landbrugspolitik

- Udveksling af synspunkter


6.

Udkast til rådskonklusioner vedrørende det 11. møde i FN’s Skovrum (UNFF 11) i New York den 4. – 15. maj 2015

- Vedtagelse


7.

Markedssituationen, trends og markedstiltag i mælkesektoren

- Orientering


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Punkt 1-5 og 7hører under Fødevareministeriets ressort. Punkt 6 hører under Miljøministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik