Møde nr. 32 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: fredag den 20. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3471 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 30.-31. maj 2016

Forelæggelse ved kulturministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3468 (økonomi og finans) den 25. maj 2016

Forelæggelse ved finansministeren


3.

Rådsmøde nr. 3466 (udenrigsanliggender) den 23. maj 2016

Forelæggelse ved forsvarsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3467 (almindelige anliggender) den 24. maj 2016

Forelæggelse ved forsvarsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3470 (konkurrenceevne – rum- og forskningsdelen) den 26.-27. maj 2016

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren


6.

Rådsmøde nr. 3470 (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 26.-27. maj 2016

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


FO
7.

Rådsmøde nr. 3472 (transport, telekommunikation og energi – energidelen) den 6. juni 2016

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


L
8.

Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over følgende forslag:


a.

b.

B 172 (indførelse af social protokol til Lissabontraktaten) (EL)


L
9.

Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for B 91 (om fleksibilitet i EU’s budgetregler ift. flygtningekrisen) (SF)


L
10.

Drøftelse af procedure ved ministres ønsker om ændringer af dagsordenen og tidspunkt for mødestart etc.


L
11.

Afrapportering fra og evaluering af udvalgets rejse til Albanien og Kosovo 8.-12. maj 2016


L
12.

Planlægning af EUU-MEP-møder i efteråret 2016


L
13.

Mundtligt oplæg om sommerhusreglen ved Folketingets økonomiske konsulent


L
14.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-7 nævnte møder.
1.

Rådskonklusioner om ungdomssektorens rolle i en integreret og tværsektoriel tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme blandt unge

- Vedtagelse


2.

Ungdomspolitikkens og ungdomssektorens rolle i en integreret tilgang til støtte for unge i deres identitetsudvikling

- Politisk drøftelse


3.

Rådskonklusioner om udvikling af mediekundskab og kritisk tænkning gennem uddannelse

- Vedtagelse


4.

Moderniseringsdagsordenen for Videregående Uddannelser i Europa

- Udveksling af synspunkter


5.

(Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester for så vidt angår udbuddet af audiovisuelle medietjenester i lyset af markedsmæssige ændringer

- Præsentation ved Kommissionen


8.

Konklusioner fra Rådet og fra regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet om fremme af integritet, gennemsigtighed og god forvaltningspraksis i forbindelse med store idrætsbegivenheder

- Vedtagelse


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Dagordenspunkt 4 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5-9 hører under Kulturministeriets ressort.
3.

Kommissionens handlingsplan på momsområdet

- Rådskonklusioner

KOM (2016) 0148


5.

Forordning om pengemarkedsforeninger

- Tidlig forelæggelse

KOM (2013) 0615


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 3 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagordenspunkt 2 og 5 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets ressort.
3.

Strømlining af konkurrenceevne: Det Digitale Indre Marked

- Præsentation fra formandskabet

KOM (2016) 0180


8.

Rådskonklusioner om ex-post evaluering af det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

- Vedtagelse


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 hører under Kulturministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 3 og 5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 er fælles ressort mellem Erhvervs- og Vækstministeriets, Undervisnings- og Forskningsministeriets samt Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7-10 hører under Undervisning- og Forskningsministeriets ressort.Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik