Møde nr. 8 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk ændringer på flere punkter

Mødedato: fredag den 25. november 2011
Mødetidspunkt: Kl. 07.45
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden
FO/L
1.

Rådsmøde nr. 3131 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 1. december 2011

Social- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 5 og 6b Punkt forelægges lukket Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 2, 4, 6a, 7 og 9


Mødet genoptages kl. 11.00 med følgende dagsorden:


FO
2.

Rådsmøde nr. 3129 (økonomi og finans) den 30. november 2011

Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3130 (udenrigsanliggender - udenrigsdelen) den 30.november - 1. december 2011

Økonomi- og indenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6 Dagsordenspunkt 6 er delt ressort med forsvarsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3128 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – uddannelses- og ungdomsdelen) den 28.-29. november 2011

Børne- og ungdomsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7


FO
5.

Rådsmøde nr. 3131 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 2. december 2011

Forelæggelse ved sundhedsministeren


6.

Rådsmøde nr. 3130 (udenrigsanliggender - forsvarsdelen) den 30.november - 1. december 2011

Forsvarsministeren forelægger dagsordenspunkt 6. Dagsordenspunkt 6 er delt ressort med økonomi- og indenrigsministeren


7.

Rådsmøde nr. 3131 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – ligestillingsdelen) den 1. december 2011

Ligestillingsministeren forelægger dagsordenspunkt 8


8.

Rådsmøde nr. 3128 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – kultur- og sportsdelen) den 28.-29. november 2011

Kulturministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-15


L
9.

Udvalgets behandling af nærhedsudtalelse eller politisk udtalelse om forslaget til ny globaliseringsfond

KOM (2011) 0608


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-8 nævnte mødeFO/L
1.

Kommissionens forslag til ændring af Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 883/04 om koordination af de sociale sikringsordninger og forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/04.

- Generel indstilling KOM(2010) 0794


2.

Direktiv 2004/40/EF: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)(”EMF-direktivet”).

- Fremskridtsrapport KOM (2011) 0348


3.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

- Bemærk: Sagen forelægges for Folketingets Europaudvalg den 30. november 2011 KOM(2011) 0336


6.

Implementering af Europa 2020 strategien på beskæftigelses- og socialområdet


a.

Opfølgning på det første europæiske semester og tematisk overvågning af beskæftigelses- og socialpolitikkerne

- Vedtagelse af rådskonklusioner


b.

Den sociale dimension af Europa 2020: EU’s engagement med hensyn til inklusion og reduktion af fattigdom.

- Godkendelse af udtalelsen fra Socialbeskyttelseskomitéen


7.

Forslag til rådskonklusioner om aldring som en positiv mulighed for arbejdsmarkedet og udviklingen af social service.

- Vedtagelse af rådskonklusioner


8.

Fremskridtsstatus for Beijing-handlingsprogrammet: Kvinder og økonomi: Forening af arbejdsliv og familieliv som forudsætning for lige deltagelse på arbejdsmarkedet.

- Vedtagelse af rådskonklusioner


9.

Rapport fra Kommissionen om overgangsordningerne for Bulgarien og Rumænien.

- Præsentation ved Kommissionen KOM (2011) 0729


Eventuelt


Dagsordenspunkterne 2, 4, 6a, 7 og 9 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkterne1, 5 og 6b hører under Social- og Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8 hører under Ligestilling- og Kirkeministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Udenrigsministeriets ressort.2.

Udg. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 9. december 2011

- Politisk drøftelse


5.

Årlig vækstundersøgelse

- Forelæggelse ved Kommissionen KOM (2011) 0815


6.

Økonomiske og finansielle konsekvenser af EU-lovgivning

- Udkast til rådskonklusioner KOM (2011) 0818, KOM (2011) 0819 og KOM (2011) 0821


8.

Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning

- Rapport til Rådet - Rådskonklusioner


9.

Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010

- Forelæggelse


FO
10.

Revision af investorgarantiordninger

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 30. november 2011 KOM(2010) 0371


11.

Kommissionens forslag vedr. kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (boligkreditdirektivet)

Sagen kommer ikke på dagsordenen for rådsmødet den 30. november 2011 KOM (2011) 142


12.

Kommissionens forslag til retsakter vedr. styrket eurosamarbejde

- Forelæggelse ved Kommissionen KOM (2011) 0818, KOM (2011) 0819 og KOM (2011) 0821


13.

(Evt.) Udnævnelse af nyt direktionsmedlem i Den Europæiske Centralbank (ECB)

- Sagen ventes at komme på dagsordenen for rådsmødet den 30. november 2011 - Vedtagelse af indstilling


14.

Eventuelt


15.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 3, 4 og 5 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriets ressort


Dagsordenspunkt 7 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 10 og 11 henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 12 og 13 henhører under Økonomi- og indenrigsministeriets ressort.2.

Sydlige naboer

- Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner


FO
5.

Hvaler

- Sagen er ikke på rådsmødet (udenrigsanliggender) den 1. december 2011 men forventes vedtaget på et snarligt rådsmøde


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkter 1-5 henhører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 6 er delt ressort mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.1.

Sprogkompetencer til styrkelse af mobilitet

- Rådskonklusioner


3.

En ny europæisk dagsorden for voksenuddannelse

- Resolution


4.

Et benchmark for mobilitet

- Rådskonklusioner KOM (2010) 0477


5.

Effektiv investering i uddannelse i krisetider

- Politisk drøftelse


6.

Den østlige dimension af ungdomsdeltagelse og ungdomsmobilitet

- Rådskonklusioner


7.

Unge og verden – ungdomssamarbejde uden for EU

- Politisk drøftelse


8.

Kulturelle og kreative kompetencer og deres rolle i opbygningen af Europas intellektuelle kapital

- Rådskonklusioner


10.

Rådets afgørelse om undertegnelse af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

- Vedtagelse KOM (2010) 0753


11.

Kommissionens rapport om gennemførelsen af henstillinger om beskyttelse af mindreårige m.v. – Beskyttelse af børn i den digitale verden

- Rådskonklusioner KOM (2011) 0556


12.

Repræsentation og koordinering af EU’s position i Det Internationale Antidopingagentur (WADA)

- Rådsresolution


13.

Frivillighed inden for sport

- Rådskonklusioner


14.

Bekæmpelse af match-fixing i sport

- Rådskonklusioner


15.

God forvaltningspraksis i sport

- Politisk drøftelse


16.

Eventuelt


17.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 henhører under Børne- og Undervisningsministeriets ressort og dagsordenspunkterne 8-15 henhører under Kulturministeriets ressort.1.

Luftvejssygdomme hos børn

- Vedtagelse af rådskonklusioner


2.

Kommunikationsforstyrrelser hos børn

- Vedtagelse af rådskonklusioner


3.

Reduktion af social ulighed i sundhed

- Vedtagelse af rådskonklusioner


4.

Handlingsprogrammet ”Sundhed til gavn for vækst” 2014-2020

- Udveksling af synspunkter KOM (2011) 0709


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-5 henhører under Sundhedsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik