Møde nr. 11 i Europaudvalget

2. Udgave

NB: Foreløbig udgave, se denne fulde dagsorden på www.euo.dk/dagsorden

Mødedato: fredag den 27. november 2009
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden
FO
1.

Rådsmøde (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 3.-4. december 2009

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren


2.

Rådsmøde (retlige og indre anliggender - dagsordenspunkt 19) den 30. november – 1. december 2009

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren


3.

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – søfartsdelen, dagsordenspunkt 16) den 30. november – 1. december 2009

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren


FO
4.

Rådsmøde (økonomi- og finans) den 2. december 2009

Forelæggelse ved finansministeren


5.

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) de 30. november – 1. december 2009

Justitsministeren og integrationsministeren forelægger fælles dagsordenspunkt 1 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 2-18 Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 20-28


6.

Rådsmøde (konkurrenceevne – forskningsdelen) den 3.-4. december 2009

Forelæggelse ved videnskabsministeren


FO
7.

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november – 1. december 2009

Sundhedsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-15 Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 2, 4, 5 og 6 Indenrigs- og socialministeren forelægger dagsordenspunkterne 3, 7 og 17


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-7 nævnte møderFO
2.

Forbedring af det europæiske patentsystem


b.

Forslag til forordning om EF-patentet

- Generel indstilling KOM (2000) 0412 KOM (2007) 0165


3.

Mod et konkurrencedygtig, innovativt og miljø-effektivt EU – et bidrag fra Rådet (konkurrenceevne) til Lissabondagsordenen for tiden efter 2010

- Orientering fra Kommissionen - Politisk drøftelse - Rådskonklusioner


6.

Prioriteter for det indre marked i det næste årti – et bidrag fra Rådet (konkurrenceevne) til Lissabondagsordenen efter 2010

- Rådskonklusioner


7.

Bidrag til den europæiske innovationsplan og post 2010 Lissabon agendaen

- Politisk drøftelse


8.

Prioriteter for europæisk forskning og forskningsbaseret innovation i post 2010 Lissabon strategien

- Vedtagelse af rådskonklusioner


10.

Fremtidens IKT forskning og IKT infrastruktur for e-science

- Vedtagelse af rådskonklusioner. KOM (2009) 0108 KOM (2009) 0116 KOM (2009) 0184


11.

Status for fælles programlægning, særligt hvad angår neurodegenerative sygdomme, herunder Alzheimers, gennem fælles programlægningsinitiativer

- Vedtagelse af rådskonklusioner KOM (2009) 0379 KOM (2008) 0468


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst

KOM (2009) 0207


a.

Status på forhandlingerne vedrørende kapital- og hedgefondsdirektivet (Direktiv om forvaltere af alternative investeringsenheder (AIFM direktivet)


Dagsordenspunkt 1 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2-6 og 13 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 7-11 hører under Videnskabsministeriets ressort4.

Forslag til en EU-strategi om informationsstyring

- Vedtagelse


5.

Eksterne relationer inden for retlige og indre anliggender

- Orientering


7.

Undertegnelse af aftale mellem EU og Japan om gensidig retshjælp i straffesager

- Vedtagelse


8.

Forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA

- Politisk drøftelse KOM (2005) 0136


9.

Forslag til EU’s eksterne dimension inden for bekæmpelse af menneskehandel

- Vedtagelse


10.

Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA

- Statusorientering KOM (2005) 0135


11.

Forslag til Rådets rammeafgørelse om overførsel af retsforfølgning i straffesager

- Politisk drøftelse


12.

Forslag til rådskonklusioner om anvendelse af strafferetlige bestemmelser i EU-lovgivning

- Vedtagelse - A-punkt


13.

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/325/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område*

- Vedtagelse - A-punkt KOM (2009) 0101


14.

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/326/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem det Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager*

- Vedtagelse - A-punkt KOM (2009) 0100


15.

Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende rådsafgørelsen om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)

- Vedtagelse - A-punkt


16.

Forslag til Rådets afgørelse om brug af informationsteknologi på toldområdet

- Vedtagelse - A-punkt


17.

Udkast til Rådets konklusioner om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed (CBRN-sikkerhed) i Den Europæiske Union – en EU CBRN-handlingsplan

- Vedtagelse - A-punkt


18.

Udkast til Rådets konklusioner om en fællesskabsramme for katastrofeforebyggelse i EU

- Vedtagelse - A-punkt


19.

Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle data til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (SWIFT-sagen)

- Vedtagelse


20.

Det fælles europæiske asylsystem (CEAS)*

- Status KOM (2008) 0815, KOM (2008) 0820, KOM (2008) 0825, KOM (2009) 0554, KOM (2009) 0551


21.

Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor*

- Status KOM (2009) 0066


23.

Oprettelse af et IT-agentur på området frihed, sikkerhed og retfærdighed*

- Orienterende debat KOM (2009) 0293 KOM (2009) 0294


26.

Rådskonklusioner om arbejdskraftindvandring og dets potentiale for udvikling

- Vedtagelse


27.

Rådskonklusioner om mobilitetspartnerskaber som et instrument under EU’s samlede migrationsstrategi

- Vedtagelse


28.

Indgåelse af mobilitetspartnerskab mellem EU og Georgien

- Vedtagelse


29.

Eventuelt


30.

Siden sidst

- Ingen punkter


Punkt 1 er delt ressort mellem Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Punkterne 2-15 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkt 16 henhører under Skatteministeriets ressort. Punkterne 17-18 henhører under Forsvarsministeriets ressort. Punkt 19 henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Punkterne 20-28 henhører under Integrationsministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks Stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse1.

Håndtering af krisen og revision af Lissabon-strategien post 2010

- Politisk debat


a.

Meddelelse fra Kommissionen om beskæftigelseskrisen

- Præsentation ved Kommissionen KOM (2009) 0639


b.

Fremme af inklusion på arbejdsmarkedet – håndtering af krisen og forberedelse af Lissabon-strategien post 2010

- Vedtagelse af rådskonklusioner


c.

Den europæiske beskæftigelsesstrategi i Lissabon-strategien post 2010

- Godkendelse af udtalelse fra Beskæftigelseskomiteen (EMCO)


d.

Lissabon-strategien post 2010

- Godkendelse af udtalelse fra komiteen for social beskyttelse (SPC)


e.

Anden rapport om de sociale implikationer af krisen fra SPC og Kommissionen

- Præsentation ved Kommissionen


FO
2.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESS¬EUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF

- Politisk enighed KOM (2009) 0410


3.

Sund og værdig aldring

- Vedtagelse af rådskonklusioner


4.

Ligestilling: Styrkelse af vækst og beskæftigelse – input til Lissabon-strategien post 2010

- Vedtagelse af rådskonklusioner - Politisk debat


5.

Opfølgning på Beijing

- Vedtagelse af rådskonklusioner


FO
6.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF

- Politisk enighed KOM (2008) 0636


For yderligere oplysninger og den resterende del af dagsordenen på www.euo.dk/dagsorden (Bemærk nye punkter).


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik