Møde nr. 9 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nyt punkt 10 og nyt FO på punkt 8, landbrug og fiskeri

Mødedato: fredag den 26. november 2010
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden
1.

Mundtlig orientering om verserende retssag ved Domstolen på Skatteministeriets område

A) Sag C-398/09 Lady & Kid mod Skatteministeriet Forelæggelse ved skatteministeren


2.

Samråd med justitsministeren vedr. samrådsspørgsmål C om Europol m.v.


FO
3.

Rådsmøde nr. 3051 (retlige og indre anliggender - Justitsministeriets del) den 2.-3. december 2010

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-20


FO
4.

Rådsmøde nr. 3052 (transport, telekommunikation og energi – Justitsministeriets del) den 2.-3. december 2010

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 1


5.

Rådsmøde nr. 3053 (landbrug og fiskeri – Justitsministeriets del) den 29.-30. november 2010

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 7


6.

Rådsmøde nr. 3051 (retlige og indre anliggender – Integrationsministeriets del) den 2.-3. december 2010

Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 21-26


7.

Rådsmøde nr. 3052 (transport, telekommunikation og energi – energidelen) den 2.-3. december 2010

Klima- og energiministeren forelægger dagsordenspunkterne 2-6


FO
8.

Rådsmøde nr. 3053 (landbrug og fiskeri) den 29.-30. november 2010

Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6 og 8


FO
9.

Rådsmøde nr. 3053 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – Fødevareministeriets del) den 6.-7. december 2010

Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkt 1


L
10.

Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om revisionspolitik


L
11.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 3-9 nævnte møder.2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA*

- Status KOM (2010) 0095


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA* - Generel indstilling KOM (2010) 0094

- Generel indstilling KOM (2010) 0094


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager*

- Politisk enighed om visse principielle spørgsmål


6.

Handlingsplan for bekæmpelse af illegal handel med tunge skydevåben

- Vedtagelse


7.

Diskussionsoplæg om EU’s strategi for bekæmpelse af terrorisme

- Præsentation KOM (2010) 0386


8.

EU’s eksterne relationer inden for området for ”frihed, sikkerhed og retfærdighed”

- Status


10.

Europa-Kommissionens meddelelse om en intern sikkerhedsstrategi for Den Europæiske Union

- Præsentation KOM (2010) 0673


11.

Udkast til Rådets konklusioner om bekæmpelse af identitetstyveri og lignende kriminalitet

- Rådkonklusioner


12.

Udkast til Rådets konklusioner om bekæmpelse af kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper

- Rådskonklusioner


13.

Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger vedrørende en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (Passenger Name Record (PNR)) til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden form for grov grænseoverskridende kriminalitet**

- Vedtagelse KOM (2010) 0492


14.

Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger vedrørende en aftale mellem Den Europæiske Union og Canada om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (Passenger Name Record (PNR)) til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden from for grov grænseoverskridende kriminalitet**

- Vedtagelse KOM (2010) 0492


15.

Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger vedrørende en aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (Passenger Name Record (PNR)) til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden from for grov grænseoverskridende kriminalitet**

- Vedtagelse KOM (2010) 0492


16.

Meddelelse fra Europs-Kommissionen om databeskyttelse**

- Orienterende drøftelse KOM (2010) 0609


19.

Konklusioner fra seminaret den 14. oktober 2010 om international familiemægling i tilfælde af internationale børnebortførelser

- Rådskonklusioner


22.
23.

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv om status som fastboende udlænding*

- Vedtagelse KOM (2007) 0298


24.

Europa-Kommissionens forslag til et direktiv om en enkelt procedure for udstedelse af en samlet opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles rettighedssæt for arbejdskraftsindvandrere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat (single permit)*

- Vedtagelse KOM (2007) 0638


26.

Europa-Kommissionens rapport om gennemførelsen af Rådets konklusioner om 29 foranstaltninger til styrkelse af beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmpelse af ulovlig indvandring

- Status


27.

Eventuelt


28.

Siden sidst: Ingen punkter


Punkterne 1-20 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 21-26 henhører under Integrationsministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse.


** Meddelelsen fra Kommissionen vedrører bl.a. behandling af personoplysninger, som foretages af medlemsstaterne under udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af TEUF, tredje del, afsnit V, kap. 4 eller 5. Ifølge artikel 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF 3. del, afsnit V, bindende for eller finder anvendelse i Danmark.


Det følger af protokollens artikel 2 a, at den nævnte bestemmelse ligeledes finder anvendelse i forbindelse med de regler, der er fastsat på grundlag af TEUF artikel 16 og vedrører medlemsstaternes behandling af personoplysninger under udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af TEUF tredje del, afsnit V, kap. 4 eller 5.FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet *

- Foreløbig politisk enighed KOM (2008) 0151


2.

En energipolitik for forbrugere

- Rådskonklusioner SEK (2010) 1407


3.

Meddelelse fra Kommissionen om offshore olie- og gasaktiviteter

- Rådskonklusioner KOM (2010) 0560


4.

Energi 2020 – En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi (Energistrategi 2011-20)

- Udveksling af synspunkter KOM (2010) 0639


5.

Meddelelse fra Kommissionen om energiinfrastruktur prioriteringer. Handlingsplan for et integreret europæisk energinet

- Politisk debat KOM (2010) 0677


6.

Internationale energirelationer, herunder til USA, Energifællesskabet, Det Østlige Partnerskab og Rusland

- Orientering fra Kommissionen og formandskabet


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst

Ingen punkter


Punkt 1 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 2-6 henhører under Klima- og Energiministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.FO
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af EF-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2011 og 2012

- Politisk enighed KOM (2010) 0545


2.

Konsultationer mellem EU og Norge om fiskerimuligheder for 2011

- Information fra Kommissionen og udveksling af synspunkter


3.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremtidens fælles landbrugspolitik imod 2020: Imødekomme fremtidens udfordringer vedrørende fødevarer, naturressourcer og territorier

- Præsentation og udveksling af synspunkter KOM (2010) 0672


4.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af bedriftsrådgivningsordningen som fastlagt i artikel 12 og 13 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009

- Præsentation KOM (2010) 0665


5.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om TSE køreplan 2 Strategidokument om transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) i 2010 - 2015

- Tidlig forelæggelse KOM (2010) 0384


6.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det tilrådelige i og muligheden for at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om, at EFSA skal kunne opkræve gebyrer

- Præsentation og udveksling af synspunkter KOM (2010) 0496


7.

Rådskonklusioner om velfærd for katte og hunde

- Vedtagelse


8.

Forslag til Rådets afgørelse om afvisning af at optage 1,3-dichlorpropen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

- Vedtagelse KOM (2010) 0444


Punkt 1-6 hører under Fødevareministeriets ressort. Punkt 7 hører under Justitsministeriets ressort. Punkt 8 hører under Miljøministeriets ressort.


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst

Ingen punkter


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik