Møde nr. 12 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nyt punkt 4

Mødedato: fredag den 09. december 2011
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden
1.

Rådsmøde nr. 3138 (almindelige anliggender - samhørighed) den 16. december 2011

Forelæggelse ved europaministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3135 (retlige og indre anliggender) d. 13.-14. december 2012

Forelæggelse ved justitsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3134 (transport, telekommunikation og energi - justitsdelen) den 12. december 2011

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 3


4.

Rådsmøde (landbrug og fiskeri - justitsdelen) den 15.-16. december 2011

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 13


FO
5.

Rådsmøde nr. 3136 (udenrigsanliggender - WTO) den 14. december 2011

Forelæggelse ved handels- og investeringsministeren


FO
6.

Rådsmøde nr. 3134 (transport, telekommunikation og energi - transport) den 12. december 2011

Transportministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 og 2


FO
7.

Rådsmøde nr. 3137 (landbrug og fiskeri) den 15.-16. december 2011

Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-12


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-6 nævnte møder



1.

Den fremtidige europæiske samhørighedspolitik

- Politisk drøftelse KOM (2011) 0607, KOM (2011) 0610, KOM (2011) 0611, KOM (2011) 0612, KOM (2011) 0614 KOM (2011) 0615


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst

Ingen punkter


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.



2.

Afrapportering om EU's indsats mod terrorisme


a.

EU-handlingsplan til bekæmpelse af terrorisme


b.

EU’s terrorbekæmpelsesstrategi – diskussionspapirer


c.

Rapport om fremførelsen af den reviderede strategi om terrorfinansiering

- Præsentation


3.

Rådsafgørelse om undertegnelse af aftalen mellem EU og USA om overførsel af passagerdata*

- Vedtagelse KOM (2010) 0492, KOM (2011) 0805, KOM (2011) 0807


4.

Grænseoverskridende kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper

- Statusorientering


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis*

- Politisk enighed KOM (2009) 0154


6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) (Bruxelles I-forordningen)*

- Generel indstilling KOM (2010) 0748


7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles europæisk køberet

- Orienterende debat KOM (2011) 0635, KOM (2011) 0636


8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager*

- Generel indstilling COD (2010) 0817


9.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet, støtte og beskyttelse*

- Generel indstilling KOM (2011) 0275


10.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse*

- Rapport fra formandskabet KOM (2011) 0326


11.

Flerårige finansielle rammer for 2014-2020 – på området for retlige anliggender og grundlæggende rettigheder

- Præsentation og første udveksling af synspunkter KOM (2011) 0758 og KOM (2011) 0759


14.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengen-reglerne**

- Orienterende debat KOM (2011) 0559


FO
16.

Visumforordningen – status på forslaget og drøftelse af centrale spørgsmål

- Status og eventuel enighed om udvalgte emner KOM (2011) 0290


19.

Flerårige finansielle rammer for 2014-2020 – på området for indre anliggender**

- Præsentation og første udveksling af synspunkter KOM (2011) 0749, KOM (2011) 0750, KOM (2011) 0751, KOM (2011) 0752, KOM (2011) 0753


21.

Kommissionens meddelelse om evaluering af den samlede migrationsstrategi

- Præsentation og første udveksling af synspunkter KOM (2011) 0743


22.

Rådskonklusioner om samarbejde på området for retlige og indre anliggender med landene i det østlige partnerskab

- Vedtagelse KOM (2011) 0564


23.

Eventuelt


24.

Siden sidst

Ingen punkter


*Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.


** Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.


Da forordningen imidlertid udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, træffer Danmark inden 6 måneder efter vedtagelsen af forordningen afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret, jf. protokollens artikel 4 (”opt-in”).


Dagsordenspunkterne 1-22 henhører under Justitsministeriets ressort.



4.

Eventuelt


5.

Siden sidst

Ingen punkter


Dagsordenpunkt 1 og 2 hører under Transportministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Justitsministeriets ressort.



FO
1.

Forslag til Rådets Forordning om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

- Politisk enighed KOM (2011) 0586


FO
2.

Forslag til Rådets Forordning om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i Unionens farvande og – for Unionens fartøjer – i visse tredjelandes farvande for visse fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler

- Politisk enighed KOM (2011) 0717


3.

Forslag til Rådets Forordning om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

- Politisk enighed KOM (2011) 0799


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2001 og Rådets forordning nr. xxxx/2011 om en integreret havpolitik]

- Præsentation og udveksling af synspunkter KOM (2011) 0804


FO
5.

Forslag til Rådets afgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 281-24-236x3006-210-23-bomuld (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

- Vedtagelse KOM (2011) 0620


FO
6.

Forslag til Rådets afgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11xMIR604xGA21-majs (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

- Vedtagelse KOM (2011) 0621


FO
7.

Forslag til Rådets afgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11xMIR604-majs (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

- Vedtagelse KOM (2011) 0622


FO
8.

Forslag til Rådets afgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MIR604xGA21-majs (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

- Vedtagelse KOM (2011) 0623


9.

Reformpakke om den fælles landbrugspolitik


10.

Kommissionens grønbog om salgsfremstød og oplysningskampagner for landbrugsprodukter: En strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa

- Rådskonklusioner KOM (2011) 0436


11.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

- Politisk enighed KOM (2008) 0563, KOM (2010) 0486 og KOM (2011) 0634


12.

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mozambique,


Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mozambique, og


Forslag til Rådets forordning om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mozambique

-Tidlig forelæggelse KOM (2011) 0797, KOM (2011) 0800, KOM (2011) 0801


13.

(Evt.) Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport

- Præsentation KOM (2011) 0700


14.

Eventuelt


15.

Siden sidst

Ingen punkter


Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.



5.

Rådets afgørelse om EU’s stilling i Verdenshandelsorganisationen (WTO) til Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen

- Vedtagelse KOM (2011) 0720


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst

Ingen punkter


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 3 og 4 er delt ressort med Erhvervs- og Vækstministeriet.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik