Møde nr. 10 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt og nyt punkt a) og b) under pkt. 11 på rådsmøde beskæftigelse m.v.

Mødedato: fredag den 01. december 2017
Mødetidspunkt: kl. 07.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december 2017 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-8 og 12-13


FO
2.

Rådsmøde nr. 3582 (økonomi og finans) den 5. december 2017 Forelæggelse ved finansministeren


3.

Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 7. december 2017 Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkt 1-5


4.

Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december 2017 Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkt 10-11


5.

Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 4.-5. december 2017 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministerenFO
a.

Forordningsforslag om det indre marked for elektricitet

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0861


FO
b.

Direktivforslag om fælles regler for det indre marked for elektricitet

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0864


FO
c.

Forordningsforslag om beredskab i elsektoren (elforsyningssikkerhedsforslaget)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0862


FO
d.

Forordningsforslag om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0863


7.

Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 8. december 2017 Forelæggelse ved sundhedsministeren


8.

Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december 2017 Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 9


9.

Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 7. december 201 Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 6-7 Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde forelægger dagsordenspunkt 8 Transport-, bygnings- og boligministeren forelægger dagsordenspunkt 9


10.

Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi - transport) den 5. december 2017 Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren


L
11.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-5 samt 7-10 nævnte møder.
2.

Samarbejde mellem EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitiske missioner/operationer og RIA-agenturer

- Politisk drøftelse


a.

Højniveauekspertgruppe om radikalisering


b.

Styrket samarbejde mellem myndigheder


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborge-re og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011*

KOM (2016) 0007


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA*

KOM (2017) 0344


7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation*

- Generel indstilling

KOM (2016) 0819


8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0723


9.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser omarbejdning)*

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0411


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0271


g.

Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0468


11.

eu-Lisa: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (Første gennemlæsning)

- Generel indstilling

KOM (2017) 0352


12.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passageroplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR-direktivet)*

- Statusredegørelse for implementering

KOM (2011) 0032


14.

Eventuelt


15.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-8 og 12-13 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører under Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 10 og 11 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.


* Forslagene er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).
FO
1.

Styrkelse af bankunionen – risikoreduktionstiltag: Revision af EU’s kapitalkravs-regler (CRR/CRD IV)

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854


FO
2.

Styrkelse af bankunionen – risikoreduktionstiltag: Ændring af direktivet om gen-opretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD)

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0852


7.

Kommissionens vækstundersøgelse 2018 mv.

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0771, KOM (2017) 0770, KOM (2017) 0690


8.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Vedtagelse

KOM (2017) 0802, KOM (2017) 0801, KOM (2017) 0803


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, 3 og 4 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 og 6 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets. Dagsordenspunkt 7 og 8 hører under Finansministeriets ressort.
1.

Det Europæiske Semester 2018

- Udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0771, KOM (2017) 0674, KOM (2017) 0690


4.

Rådskonklusioner om fremtidens arbejdsmarked

- Vedtagelse


5.

Direktiv om iværksættelse af aftale om ændring af direktiv 2009/13/EF i overensstemmelse med ændringsforslagene fra 2014 til ILO-konventionen om søfarendes ansættelsesforhold af 2006

- Politisk aftale

KOM (2017) 0406


6.

Direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

- Fremskridtsrapport

KOM (2008) 0426


7.

Rådskonklusioner om acceleration af fællesskabsbasseret støtte til en selvstændig levevis

- Vedtagelse


8.

Rådskonklusioner om det kønsopdelte uddannelsessystem, træning og arbejdsmarked

- Vedtagelse


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


a.

Orientering om sag ved EU-Domstolen - Sag C-551/16, Klein Schiphorst, om eksport af dagpenge


b.

Orientering om sag ved EU-Domstolen - Sag C-517/16, Czerwinski, om pension og efterløn


Dagsordenspunkt 1 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 og 7 hører under Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort.
1.

Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0591


3.

Forordningsforslag om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (frie datastrømme)

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0495


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2-3 hører under Erhvervsministeriets ressort
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (forslag om adgang til erhvervet og markedet)

- Fremskridtsrapport

KOM (2017) 0281


3.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (Forslag om udstationering og håndhævelse af sociale betingelser)

- Fremskridtsrapport

KOM (2017) 0278


4.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (forslag om køre- og hviletider og takografer)

- Fremskridtsrapport

KOM (2017) 0277


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (eurovignetdirektivet, kapitel III om vej- og brugsafgifter)

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0275


6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter for køretøjer (eurovignetdirektivet, kapitel II om vægtafgift)

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0276


7.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udveksling på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (interoperabilitet mellem bompengetjenester)

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0280


8.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 868/2004

- Fremskridtsrapport

KOM (2017) 0289


9.

Rådskonklusioner om fremskridtene i implementeringen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) for transport

- Vedtagelse


10.

Rådskonklusioner om digitalisering af transport

- Fremskridtsrapport - Vedtagelse


11.

Rådskonklusioner om midtvejsevaluering af Galileo, Egnos og Det Europæiske GNSS-agentur (Global Navigation Satellit System)

- Vedtagelse

KOM (2017) 0616


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


a.

Orientering om forslag til afgørelse fra generaladvokaten - Sag C-541/16 - Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark


Dagsordenspunkterne 1-10 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort og dagsordenspunkt 11 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.
1.

Rådskonklusioner om sundhed i det digitale samfund

- Vedtagelse


2.

Rådskonklusioner om de grænseoverskridende aspekter af alkoholpolitik

- Vedtagelse


3.

Lægemiddelpolitik i EU – nuværende og fremtidige perspektiver

- Udveksling af synspunkter


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-3 hører under Sundheds- og Ældreministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik