Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om maksimalgrænseværdierne for arsen, theobromin m.fl. 2009/141/EF Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Direktiv om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 2009/161/EU Sundhedspolitik Direktiv 98/24/EF
Direktiv om gennemførelse af Direktiv 2004/23/EF om krav til behandling m.m. af humane væv og celler 2006/86/EF Sundhedspolitik Direktiv 2004/23/EF
Narkotika og psykotrope stoffer 2001/8/EF Sundhedspolitik Direktiv 92/109/EØF, direktiv 93/46/EØF
Fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter 2002/98/EF Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4, litra a) EF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer 2019/169 Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling 2019/174/EU Miljø, Sundhedspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU, Art. 5, stk. 1, litra a)
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2014/27/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Direktiv om tobak 2014/40/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb for tobaksdirektivet 2014/39/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Sødestoffer til brug i levnedsmidler 2003/115/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Tilsætningsstoffer til levnedsmidler ikke farvestoffer og sødestoffer 2003/114/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2003/10/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Uønskede stoffer i foderstoffer 2003/100/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 2002/32/EF
Fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika 2003/101/EF Sundhedspolitik, Retspolitik Direktiv 92/109/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/34/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 2003/14/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 2003/18/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Maksimalgrænseværdier for hexaconazol, clofentezin, myclobutanil og prochloraz 2003/62/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF, direktiv 82/362/EØF
Maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester 2003/60/EF Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 76/895/EØF, direktiv 86/362/EØF, direktiv 86/363/EØF, direktiv 90/642/EØF, direktiv 91/414/EØF
Renhedskriterier for tilsætningsstoffer i levnedsmidler 2003/95/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Forbud mod anvendelse af visse stoffer i husdyrbrug 2003/74/EF Landbrug, Sundhedspolitik Art. 152, stk. 4 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/36/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om ændring af direktiv 2012/9/EU angående gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb 2015/1139/EU Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Din søgning gav 186 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik